Hovedregelen er at permisjonen må tas ut sammenhengende

Retten til foreldrepermisjon følger av Arbeidsmiljøloven. Det fremgår av  loven at «Foreldrene har uansett rett til permisjon når det ytes fødselspenger eller adopsjonspenger fra folketrygden», dermed må Folketrygdloven- og Arbeidsmiljølovens regler ses i sammenheng når det oppstår spørsmål om arbeidstaker har rett til utsettelse av foreldrepermisjonen. Etter forarbeidene til Arbeidsmiljøloven skal permisjonen til hver av foreldrene tas ut sammenhengende.

Retten til foreldrepenger følger av Folketrygdloven. Hovedregelen er at foreldrepenger må tas ut sammenhengende fra det tidspunkt uttaket starter, men at uttak av foreldrepenger kan utsettes unntaksvis. Folketrygdlovens § 14-11 regulerer i hvilke situasjoner uttak av foreldrepenger kan utsettes, og på hvilke vilkår utsettelse kan finne sted. Dersom det ikke foreligger rett til utsettelse, løper stønadsperioden sammenhengende fra det tidspunktet uttaket starter.

Unntak fra hovedregelen

Uttak av foreldrepenger og foreldrepermisjon kan utsettes når den som mottar foreldrepenger har lovbestemt ferie jfr. Ferielovens § 9 (2) og Folketrygdloven § 14-11 første ledd bokstav a, eller når vedkommende er i inntektsgivende arbeid på heltid, jfr. Folketrygdloven § 14-11 første ledd bokstav b. Dersom arbeidstaker søker utsettelse begrunnet i inntektsgivende arbeid på heltid, må det foreligge skriftlig avtale med arbeidsgiver, jfr. Folketrygdloven § 14-11 andre ledd. 

Arbeidsfri periode er ikke lovfestet ferie, jfr. Ferieloven § 5 og § 9 (2), og arbeidstaker har derfor ikke krav på å utsette foreldrepermisjon/foreldrepengene med hjemmel i ferieloven § 9 (2) eller Folketrygdloven § 14-11, første ledd bokstav a. 

Avtale om gjenopptakelse

Dersom arbeidstaker ønsker å gjenoppta arbeidet i arbeidsfri periode krever det avtale med arbeidsgiver, jfr. Folketrygdloven § 14-11 første ledd bokstav b jfr. § 14-11 andre ledd. Arbeidstaker har således ikke krav på å gjenoppta arbeidet i arbeidsfri periode, og på den måten å få utsatt eller forlenget permisjonen. Dette innebærer at arbeidstaker ikke vil ha krav på å gjenoppta arbeidet i de arbeidsfrie periodene i forbindelse med høst, jul, vinter, påske og i tiden før og etter sommerferien. Dette gjelder også røde dager (helligdager). 

Arbeidstaker må altså søke arbeidsgiver om foreldrepermisjon og bli enig om uttaket før NAV fatter vedtak om utbetaling av foreldrepengeperioden. Når arbeidstaker er i permisjon, er vedkommende ikke i arbeid. Henvendelser fra medlemmer tyder på at det er en del arbeidsgivere som i inntektsskjemaet til NAV bekrefter at arbeidstaker er «i arbeid», når arbeidstaker søker om utsettelse av foreldrepengene hos NAV. Det kan synes som om NAV tolker denne bekreftelsen som at det foreligger skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om gjenopptakelse av arbeidet, og derfor innvilger utsettelse av foreldrepengene. For å unngå slike situasjoner er det viktig at arbeidsgiver derfor ikke bekrefter at arbeidstaker er «i arbeid» under permisjonen i inntektsmeldingen til NAV, med mindre det foreligger en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om utsettelse.

Vedtak i Tvisteløsningsnemnda

Nemndas vedtak nr. 32/13 angående tvist om rett til permisjon etter Arbeidsmiljøloven § 12-5 illustrerer problemstillingen. Saken dreide seg om en lærer som hevdet rett til å utsette uttak av foreldrepermisjon etter avslag på søknad om utsettelse fra arbeidsgiver. Nemnda fastslo at Folketrygdlovens regler ikke ga læreren rett til utsettelse i det konkrete tilfelle, da det ikke forelå skriftlig avtale med arbeidsgiver om utsettelse. Nemnda tar deretter stilling til om Arbeidsmiljøloven på prinsipielt grunnlag gir en rett til å utsette uttak av permisjon i slike tilfeller, jfr. Arbeidsmiljøloven § 12-5. Spørsmålet ble besvart avkreftende. Bakgrunnen for nemndas konklusjon er sitert rett nedenfor.

«Nemnda finner ikke at de grunner for oppdeling arbeidstaker har angitt i denne saken, tilsier at de hovedregler som er angitt ovenfor, fravikes. Arbeidstakers motivasjon er å få en lengre friperiode for å få lengre samvær med barnet. Selv om dette for så vist kan sies å være i tråd med permisjonens formål, ville nemnda finne det urimelig om permisjonen kunne tilpasses på denne måten for å få maksimalt fravær. At lærernes tariffavtale tilsier at «avspaseringen» eller friperioden ikke kan tas ut på et annet tidspunkt enn på sommeren, endrer ikke denne konklusjonen.»

Oppsummering

Arbeidstaker har altså en lovbestemt rett til foreldrepermisjon etter Arbeidsmiljøloven § 12-5. Permisjonen skal som den klare hovedregel avvikles sammenhengende og uten opphold. For at unntak skal kunne finne sted må Folketrygdlovens vilkår om utsettelse av foreldrepenger være oppfylt. Søknad om å utsette permisjonen må enten være begrunnet i lovbestemt ferie eller arbeid på heltid. Dersom arbeidstaker ønsker å gjenoppta arbeidet under permisjonen, må arbeidstaker altså søke om utsettelse hos arbeidsgiver idet det må foreligge en skriftlig avtale med arbeidsgiver for at utsettelse skal innvilges. Det er ikke tilstrekkelig at arbeidstaker søker om utsettelse av foreldrepermisjon hos NAV.