Dette tariffnotatet beskriver blant annet det mulige økonomiske handlingsrommet vi har ved årets mellomoppgjør og hvilke utfordringer sektoren står overfor.
Hovedtariffoppgjøret i 2020 ble utsatt på grunn av pandemien og påfølgende meklinger har forsinket det vanlige «årshjulet» mellom KS og medlemmene ved forberedelser til tariffoppgjør.
På tross av knappe tidsfrister, ber vi allikevel om at kommunene prioriterer å svare på de to spørsmålene vi stiller i tariffnotatet:

1. Bør lønnsmidlene som er til disposisjon ved mellomoppgjøret 2021 fordeles i hovedsak sentralt eller lokalt? Dersom sentrale tillegg – hvilke stillingsgrupper bør prioriteres?
2. Er det behov for avsetning til lokale forhandlinger? I så fall, hvor stor bør potten være?

God forankring i hele kommunesektoren, felles forståelse for utfordringene og hvordan lønnsoppgjøret kan bidra til å løse dem, gjør KS best mulig i stand til å finne gode løsninger sammen med våre parter på arbeidstakersiden.
Debattheftet, tariffnotatet og strategikonferansene i mars bør gi et godt grunnlag.

Svar/vedtak fra de enkelte kommunene/fylkeskommunene skal sendes din KS-region. Regional behandling vil deretter skje enten i fylkesmøte eller i fylkesstyre og disse uttalelsene blir på vanlig måte en viktig del av grunnlaget for Hovedstyrets forhandlingsmandat til mellomoppgjøret 2021.

Lenkeblokk Icon Tariffnotatet kan lastes ned her