Fra og med 1.1.2019 innføres en ny modell for lørdags- og søndagstillegg. Det er arbeidstakere som ikke har arbeidstiden regulert i sentral særavtale som er omfattet av den nye modellen. Den nye modellen har ulike satser etter hvor mange helgetimer arbeidstaker jobber i kalenderåret, jf. HTA kapittel. 1, pkt. 5.2.2. Metoden for å beregne tilleggslønn for arbeidstakere som er omfattet av modellen er beskrevet i rundskrivet under. Det er også en lenke til et excelark som kan brukes som hjelpemiddel.

For arbeidstakere som har arbeidstiden sin regulert i sentral særavtale er det ingen endring i satsen for lørdags- og søndagstillegg, jf. HTA kap. 1, pkt. 5.2.1. Det er heller ingen endring i metoden for å beregne tilleggslønn for disse. 

Metoden for å beregne tilleggslønn av kvelds- og nattillegg, vil være den samme som tidligere for alle arbeidstakere.

Kort om excelarket
Det er kun i de oransje cellene det skal legges inn verdier. I de grå cellene får man ut verdier ut ifra hvilke verdier som er lagt inn i de oransje cellene. Det må ikke legges inn verdier i de grå cellene. Timesatsene i modellen er laveste satser i HTA for henholdsvis lørdags- og søndagstillegg og kvelds- og nattillegg. Dersom det er fastsatt høyere satser lokalt, kan dette legges inn manuelt i cellene for satser (oransje celler). Det er en del forkortelser i excelarket. Disse er beskrevet i arkfanen Info.  

Excelarket består av disse arkfanene:

Arkfane 1: Denne arkfanen kan brukes som hjelpemiddel til å beregne tilleggslønn av lørdags- og søndagstillegg ut ifra antall helgetimer arbeidstaker jobber i turnusperioden. I denne arkfanen skal man legge inn antall helgetimer og antall uker i turnusperioden, antall timer for heltidsansatte i turnusperioden, samt eventuelle lokale satser dersom disse er høyere enn i HTA. Dersom det lokalt er fastsatt andre timer for når forhøyede satser skal slå inn, kan dette også legges inn i oransje felter. Modellen i denne arkfanen gjelder kun arbeidstakere omfattet av HTA kapittel. 1, pkt. 5.2.2.

Arkfane 2: Denne arkfanen viser en tabell for gjennomsnittlig sats for lørdags- og søndagstillegg, beregnet ut i fra antall helgetimer i kalenderåret. Dersom det er fastsatt høyere satser enn det som fremkommer av HTA, kan dette legges inn i de oransje feltene. Tabellen i denne arkfanen gjelder kun arbeidstakere som er omfattet av HTA kapittel. 1, pkt. 5.2.2. 

Arkfane 4: Denne arkfanen kan brukes som hjelpemiddel til å beregne tilleggslønn av lørdags- og søndagstillegg ut ifra antall helgetimer arbeidstaker jobber i turnusperioden. I denne arkfanen skal man legge inn antall helgetimer og antall uker i turnusperioden, antall timer for heltidsansatte i turnusperioden, samt en eventuell lokal sats for lørdags- og søndagstillegg dersom denne er høyere enn satsen HTA kapittel. 1, pkt. 5.2.1. Modellen i denne arkfanen gjelder kun arbeidstakere omfattet av HTA kapittel. 1, pkt. 5.2.1.

Modell for å beregne tilleggslønn

Rundskriv om heltid for beregning av tilleggslønn