Rett til ammefri
Retten til fri for å amme er regulert i arbeidsmiljøloven § 12-8 (1):

«(1) Kvinne som ammer sitt barn kan kreve den fri hun av den grunn trenger. Fritiden kan for eksempel tas ut i minst en halv time to ganger daglig eller som redusert arbeidstid med inntil én time hver dag.»

Ammefritiden skal være knyttet til formålet med permisjonsbestemmelsen, som er amming. Det er ikke forenelig med bestemmelsens formål å samle opp fritiden for å ta den ut samlet på andre tidspunkter. Det er viktig å være klar over at bestemmelsen ikke gir en generell rett til fri fordi man ammer, men det er en forutsetning for å få ammefri at tiden faktisk brukes til amming.

Rett til ammefri med lønn
Rett til ammefri med lønn er regulert i aml. § 12-8 (2), og er begrenset til en time på arbeidsdager med avtalt arbeidstid på syv timer eller mer:

(2) Kvinne som har ammefri etter første ledd, har i barnets første leveår rett til lønn inntil én time på arbeidsdager med avtalt arbeidstid sju timer eller mer.»

Rett til lønn ved ammefri etter aml. § 12-8 er også regulert i HTA kapittel 1 § 8 punkt 8.3.4:

«Arbeidstaker gis fri med lønn i inntil 2 timer pr. arbeidsdag for å amme sitt barn.»

Arbeidstakere i KS-området gis rett til fri med lønn i inntil to timer per arbeidsdag for å amme sitt barn. Bestemmelsen i Hovedtariffavtalen har i motsetning til arbeidsmiljøloven ingen aldersbegrensning på hvor gammelt barnet kan være før det ikke lenger gis ammefri. Det er i utgangspunktet ingen begrensninger på hvor lenge arbeidstakere kan kreve ammefri, men det er som nevnt en forutsetning at arbeidstaker trenger fri for å amme. Det kan ikke foretas noen prøving om amming er til barnets fordel, eller om det av andre årsaker er nødvendig at barnet ammes. Arbeidsgiver kan be om dokumentasjon på at amming fortsatt foregår ut over ni måneder etter fødsel. En erklæring fra lege eller helsesøster på at amming fortsatt pågår vil være tilstrekkelig dokumentasjon.

Hovedtariffavtalen gir altså arbeidstakere bedre rettigheter enn hva som følger av arbeidsmiljøloven.

Uttak av ammefri
KS anbefaler at arbeidsgiver går i dialog med arbeidstakerne for å finne ut hvordan ammefritiden kan organiseres mest mulig hensiktsmessig. Det vil som utgangspunkt være barnets behov samt kvinnens mulighet til å styre ammingen som styrer uttaket av ammefritiden. KS får en del henvendelser på hvordan retten til ammefri med lønn stiller seg for deltidsansatte. En forholdsmessig beregning etter stillingsstørrelse kan i mange tilfeller være hensiktsmessig, men behovet vil variere etter hvordan arbeidstiden er lagt opp, herunder lengden på arbeidsdagene. Dette må vurderes konkret.