- For at kommuner og fylkeskommuner skal kunne levere så gode velferdstjenester som mulig, er det avgjørende at tillitsvalgte involveres tidlig og sikres reell medvirkning. Jeg er derfor glad for at vi er blitt enige om å forlenge hovedavtalen. Avtalen har en form som gir de lokale parter stor grad av frihet til selv å finne hensiktsmessige og rasjonelle måter å samarbeide på, sier arbeidslivs­direktør i KS, Tor Arne Gangsø.

Han viser til at både endrede krav til tjenestene, økt grad av digitalisering og stramme økonomiske rammevilkår forutsetter at kommune­sektoren er i kontinuerlig omstilling.  

- Mange kommuner og fylkeskommuner skal den nærmeste tiden gjennom store omstillinger i forbindelse med endret kommunestruktur og regionreform. For at disse skal lykkes, er partene enig om at kommunene og regionene som er under etablering trenger forutsigbare og kjente rammer for et representativt partssamarbeid, sier Gangsø.

Etter plenumsmøte, partsarbeid i arbeidsgrupper og kontakt mellom partene er det enighet om følgende:
Partene er enige om å prolongere Hovedavtalen for perioden 01.01.2018 – 31.12.2019.

Her kan du laste ned Hovedavtalen 01.01.2018-31.12.2019