Hovedavtalen kan lastes opp her.

I dette opptrykket av Hovedavtalen er protokollen fra forhandlingane og B-rundskriv 1/2022 tatt inn bak i avtalen.

Den trykte versjonen av Hovedavtalen kan bestilles på kundeservice@kf.no.

I den trykte utgaven av Hovedavtalen har dessverre tredje avsnitt i protokollen under punkt 1 Region- og kommunereform falt ut. Vi viser til A-rundskriv A/1-2022, del II Protokoll, side 4.

  1. Region- og kommunereform

Flere kommuner og fylkeskommuner gjennomgår fortsatt omstillinger etter endret kommunestruktur og regionreform, og nå også reverseringer av slike prosesser. Det er viktig med forutsigbare og kjente rammer for et representativt partssamarbeid i disse omstillingsprosessene.

Partene viser til Hovedavtalen Del B § 4 og understreker betydningen av godt fungerende partssammensatte utvalg, jf. inndelingsloven § 26, jf. kommuneloven § 5-11. Sett i lys av dette, anbefaler partene at behovet for formell deltakelse (møte-, tale- og forslagsrett) i utvalget vurderes for alle forhandlingssammenslutningene i omstillingsperioden.

Partene er enige om at organisasjoner fra alle forhandlingssammenslutningene som er berørt, som hovedregel skal være representert i administrative partssammensatte arbeidsgrupper/ad hoc grupper, jf. HA del B § 1-3. Disse representantene har ansvar for å informere og koordinere eventuelle innspill fra andre organisasjoner innen samme forhandlingssammenslutning.