De sentrale parter er enige om forståelsen og anbefalt praktisering av avtalen slik det fremkommer i B-rundskrivet. Hovedavtalen, forhandlingsprotokollen(ene) (se vedlegg til Hovedavtalen) og rundskrivet må leses i sammenheng. Av særlig interesse for de lokale partene vises det til punkt 2. og 3 i forhandlingsprotokollen. Disse punktene omtales nærmere i rundskrivet.