I forbindelse med utbruddet av Sars-Cov-2 har inntektsoppgjørene i samfunnet blitt utsatt til høsten 2020. Dette gjelder også forhandlingene om Statsavtalen ASA 4303. Gjeldende avtale løper ut 30. juni 2020.

Partene, staten og KS på den ene side og Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund på den andre side, er enige om at avtalen om økonomiske vilkår for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale (Statsavtalen ASA 4303) forlenges til 1. november 2020.

Dagens satser for driftstilskudd videreføres, se A-rundskriv 1-2019.

Stortinget besluttet i forbindelse med behandlingen av statsbudsjett for 2020 at egenandelene skal øke med 6,85 pst. fra 1. juli. Endringene vil bli tatt inn i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. med virkning fra 1. juli 2020.

A2k

Oppfølging av protokolltilførsel fra forhandlingene i 2019 om vurdering av innretningen på takst A2k og forvaltning av godkjenningsordningen, utsettes til forhandlingene i 2021.

 

Lenkeblokk Icon Protokoll om forlengelse av statsavtalen