”Helprivat” praksis

Norsk fysioterapeutforbund (NFF) har utarbeidet Retningslinjer for å kunne arbeide helprivat ved siden av et driftstilskudd. Med helprivat menes at en fysioterapeut driver sin virksomhet uten å få trygderefusjon utenfor den tiden som driftstilskuddet er ment å dekke. Pasienten skal da selv betale fullt ut for tjenesten.

Slik KS ser det vil NFFs retningslinjer føre til et toprissystem for pasientene som er vanskelig å forene med gjeldende avtaleverk.

Dersom det likevel åpnes opp for slik virksomhet mener KS at Helse- og omsorgsdepartementet må utarbeide en forskrift som fastsetter at det er ulovlig å praktisere for trygdens regning i de samme tidsperiodene som det tas forhøyede egenandeler.

Dersom fysioterapeuter likevel innretter sin virksomhet etter NFFs retningslinjer, antar KS at kommunen formelt sett ikke kan motsette seg dette.

Forhøyede egenandeler
Pasientegenandeler fastsettes i forbindelse med årlige forhandlinger om honorartakster og driftstilskudd. På grunnlag av disse forhandlingene utarbeides Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. I ASA 4303 heter det i punkt 4 at fysioterapeutene skal opplyse pasienten om den pris som skal betales (egenandel og pasientbetaling).

Egenandeler er videre regulert i rammeavtalen mellom NFF og KS, ASA 4313 punkt 13: ”Fysioterapeuten kan ikke kreve egenandeler o.l. ut over det som er fastsatt av staten, jf. takstforskriften. Økte egen­andeler under henvisning til redusert hjemmel o.l. er mislighold av driftsavtalen, jf også punkt 1.5 andre avsnitt, siste setning.”

Forbudet mot forhøyede egenandeler gjelder alle fysioterapeuter som har individuell avtale eller selskapsavtale med kommunen, også utøvere med reduserte driftstilskudd og utøvere med fulle driftstilskudd som driver mer enn 36 timer per uke. Ingenavtalefysio­terapeuter er forpliktet til å drive mer behandling enn det avtalen med kommunen utrykker.