Alternativ behandling (akupunktur, soneterapi, naprapati, osteopati, homeopati, healing osv.) faller utenfor dette ansvaret.

I enkelte tilfeller er det nyttig/nødvendig å innhente opplysninger om behandlerens direkteoppgjør med HELFO. Med hjemmel i NAV-loven § 7 fjerde ledd, kan HELFO gi opplysninger til kommunens helseadministrasjon. HELFO kan gi opplysninger i forbindelse med planlegging av helsetilbudet, samt nødvendige opplysninger om utbetalinger fra trygden, for å beregne, utbetale og kontrollere grunnlaget for driftstilskudd til helsepersonell.

Følgende opplysninger kan utleveres:

  • Navn, adresse, fødselsnummer og /eller arbeidsgivernummer til helsepersonell og institusjoner.
  • Utbetalte refusjoner, herunder takster, oppgitte egenandeler og tidsrom for utførte tjenester.
  • Bruk av vikarer.
  • Opplysning om at det er truffet vedtak etter folketrygdloven § 25-6 (tap av retten til å praktisere på trygdens regning). Det kan opplyses om varigheten av vedtaket, men ikke om forhold som ligger til grunn for vedtaket.

HELFO har ikke mulighet til å opplyse om bostedskommunen til den enkelte pasient.

Det legges til grunn at nevnte opplysninger er nødvendige for at kommunene skal kunne utføre sine oppgaver etter kommunehelsetjenestelovens regler for planlegging av helsetilbudet og forvaltning av driftstilskudd.