Mandag 9. desember er siste avtalte dag for forhandlinger om ny arbeidstidsavtale i skolen. KS har lagt vekt på at nytt læreplanverk fra kommende skoleår også må gjenspeiles i organiseringen av arbeidet i skolen.

Profesjonsfellesskapet

Den nye overordnede delen av læreplanverket understreker profesjonsfaglig samarbeid. KS ønsker at   lærerne skal ha tid og mulighet til det profesjonsfaglige samarbeidet som tar utgangspunkt i undervisningen. I profesjonsfellesskapet kan lærere og skoleledere sammen reflektere over undervisningspraksis, og gi og få tilbakemeldinger om skolens pedagogiske arbeid. For at den enkelte skal kunne bidra til refleksjon i fellesskap, kreves tid både til individuelle forberedelser og til samarbeid.  Det er av stor betydning at fellestiden også brukes til å støtte opp under og videreutvikle undervisningen, det viktige møtet mellom lærere, elever og fag. Skoleledelsen skal gi retning for og tilrettelegge for elevenes og lærernes læring og utvikling og det pedagogiske og faglige samarbeidet mellom lærerne. Skoleledelsen skal involvere lærere og delta aktivt i prosessene. 

Nyutdannede lærere

Videre er KS opptatt av at nyutdannede lærere får god veiledning, slik at «praksissjokket» ikke blir for stort. Det vil bidra til at nye lærere lettere kan finne seg til rette og bli værende i skolen. Nyutdannede lærere har allerede redusert undervisning det første yrkesåret, nå foreslår KS at arbeidstidsavtalen innrettes slik at de får mer tid og rom for god veiledning i to år.

Lærere generelt har lav turnover i forhold til andre yrkesgrupper i kommunal sektor, men nyutdannede lærere har høyere turnover enn mer erfarne lærere. Derfor er det viktig at  nyutdannede lærere får best mulig oppfølging når de starter sitt arbeid i skolen.

Organisasjonenes krav om redusert undervisningstid

Hovedkravet til Utdanningsforbundeter en reduksjon i årsrammene for undervisning, særlig for kontaktlærerne. Skolenes Landsforbund (SL) og flere andre LO-organisasjoner foreslår generell redusert undervisningstid for å arbeide med fagfornyelsen og veilede nyutdannede.

KS er enig i at det er behov for å prioritere tid til utviklingsarbeid, profesjonsutvikling og arbeid med fagfornyelsen. Vi er også opptatt av at kontaktlærere har tilstrekkelig tid til å ivareta kontaktlæreroppgavene på en best mulig måte.

Å redusere undervisningsomfanget til kontaktlærere med én time i uka vil etter KS’ beregninger koste omlag 1,2 milliarder kroner, og utløse behov for mellom 1.600 og 1.800 ekstra lærerårsverk. KS mener derfor at dette vil være feil prioritering av fellesskapets ressurser. Derimot bør man lokalt vurdere å omfordele arbeidstiden slik at mer av årsverket til læreren (totalt 1687,5 timer) brukes når lærerne og elevene er tilstede på skolen.

Organisering av arbeidstiden

Arbeidstidsavtalen handler om hvilke grunnleggende elementer som skal strukturere lærernes arbeidstid, slik at årsverket på 1687,5 timer brukes hensiktsmessig for å sikre elevene best mulig opplæring og samtidig ivareta lærernes profesjonelle handlingsrom.