Forhandlingene om arbeidstidsavtalen for lærerne – det som formelt heter «SFS 2213 – Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring» – er i gang. Den gjeldende særavtalen går ut ved årsskiftet. 

Under forhandlingsmøtet løftet KS fram Fagfornyelsen, som både er en læreplanreform og en praksisreform som involverer alle lærere og skoleledere i grunnskole og videregående skole. I ny overordnet del framheves det at «skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis.»

Lenkeblokk Icon KS tilbud nr. 1 - SFS 2213

På denne bakgrunn understreket KS særlig tre forhold i tilbudet som ble presentert ved forhandlingsåpningen:

  • Det er behov for en arbeidstidsavtale som gir større rom for samhandling i profesjonsfellesskapet.
  • Avtalen må sikre at skoleledere gis større mulighet til å utøve pedagogisk ledelse og til å legge til rette for skoleutvikling og pedagogisk utviklingsarbeid.
  • Arbeidstidsavtalen må innrettes slik at nyutdannede lærere blir inkludert i et sterkt profesjonsfellesskap, og der de også får tid til og rom for god veiledning. Dette vil gjøre mange nyutdannede lærere tryggere og bedre rustet for å mestre arbeidssituasjonen, noe som også vil være viktig for at nyutdannede lærere fortsetter i yrket. 

KS ser fram til gode og konstruktive forhandlinger, der alle parter først og fremst er opptatt av å utvikle skolen til det beste for elevene. 

Forhandlingene avsluttes innen 31. desember 2019.