AER Assembly of European Regions. Interesseorganisasjon for regioner med folkevalgt styre. Flere fylkeskommuner er medlemmer. 

 

CEEP European Centre of Employers and Enterprises providing Public services er en arbeidsgiverorganisasjon for offentlig sektor og bedrifter som leverer tjenester til det offentlige. CEEP er en av tre parter i den tverrsektorielle sosiale dialog på europeisk nivå. KS og Samfunnsbedriftene er medlem. 

 

CEMR - Council of European Municipalities and Regions er KS sin europeiske paraplyorganisasjon hvor 60 medlemsorganisasjoner, herunder KS, fra 41 europeiske land er medlem. CEMR skal ivareta kommuner og regioners interesser i Europa og tilrettelegge for samarbeid og erfaringsutveksling. 

 

CPMR Peripheral Maritime Regions of EuropeInteresseorganisasjon for kystregioner. Flere fylkeskommuner er medlemmer. 

 

Det europeiske råd - Det europeiske råd består av rådets president og EUs stats- og regjeringssjefer - samt Europakommisjonens leder. Hovedoppgaven til Det europeiske råd er å trekke opp politiske retningslinjer for EUs utvikling. Kalles ofte bare «Toppmøtet», ikke «Rådet, og må ikke forveksles med Rådet for Den europeiske union. 

 

Det europeiske semester - EUs ramme rundt samordning av den økonomiske politikken. Skal sørge for kontinuerlig kontroll og sammenlignbare opplysninger om landenes budsjettplaner med tilgang til relevant statistikk om ulike økonomiske og sosiale forhold. «Det europeiske semester» blir altså brukt som begrep på dette. 

 

EØS EFTA-forum EØS EFTA-forum for lokalt og regionalt folkevalgte er erådgivende organ for lokalt og regionalt folkevalgte i de tre EFTA-landene som deltar i EØS. Sveits er observatør. 

 

EFTA - Det europeiske frihandelsforbund, EFTA (European Free Trade Association) har som formål å fjerne barrierer for handelen mellom medlemslandene. EFTA har siden vært et rammeverk for frihandelsavtaler med tredjeland. EFTA håndterer EØS-avtalen på vegne av Norge, Island og Lichtenstein. 

 

EFTA-domstolen - EFTA-domstolen håndhever og løser tvister angående tolking av EØS-avtalen for saker som gjelder Norge, Island og Liechtenstein. Den har en lignende funksjon som EU-domstolen for EUs medlemsland. 

 

EFTAs faste komité - Den viktigste oppgaven til EFTAs faste komité er å være et samordningsorgan for EFTA-statene før møtet i EØS-komiteen eller i EØS-rådet. I EFTAs faste komité møter EFTA-landenes EU-ambassadører i Brussel. 

 

EFTAs konsultative komité EFTAs konsultative komité er en rådgivende komité i EFTA som består av representanter for partene i arbeidslivet, hvor KS er én av disse. EFTAs konsultative komité har faste møter med partene på EU-siden. 

 

ESA - EFTAs overvåkingsorgan. Har i oppgave å se til at EFTA-landene følger EØS-avtalens bestemmelser. 

 

EFTAs parlamentarikerkomité EFTAs parlamentarikerkomité har i oppgave å diskutere utviklingen i EFTA samarbeidet og EØS-avtalen, og har også en rådgivende funksjon. EFTAs parlamentarikerkomité har faste møter med Europaparlamentet. 

 

EPSU - European Federation of Public Service Unions representerer mer enn 270 fagforeninger og 8 millioner ansatte i offentlig tjenesteyting. Norske medlemmer er EL & IT Forbundet, LO Stat, Norsk Tjenestemannslag, Norsk Sykepleierforbund, DELTA, NITO - Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon, Norsk Arbeidsmandsforbund, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Arbeids- og velferdstilsattes yrkesorganisasjon, YS Stat. 

 

ERRIN European Regions Reaserch and Innovation Network er et nettverk for regionkontorer i Brussel. Flere av de norske regionkontorene er medlem. Se «Norske regionkontor i Brussel». 

 

EU-domstolen - Domstolen tolker EU-retten. Den dømmer i saker mellom medlemsstatene, mellom EUs institusjoner, mellom EU og medlemsstatene og mellom EU og borgerne. Domstolens avgjørelse er bindende. 

 

Eurocities Interesseorgansiasjon for storbyer. Oslo, Bergen og Stavanger er tilknyttet. 

 

Europakommisjonen - Representerer og forsvarer den Den europeiske unions interesser. Europakommisjonen har enerett på å legge fram forslag til nytt regelverk og handlingsprogrammer. Kommisjonen har også ansvar for at Rådets og Europaparlamentets beslutninger gjennomføres i medlemslandenes rett. Kalles ofte bare «Kommisjonen».  

 

Europaparlamentet - Europaparlamentet er EUs direkte folkevalgte institusjon og deler sin lovgivende makt med Rådet. Europaparlamentet vedtar lover, EUs budsjett og har også en kontrollfunksjon. Kalles ofte bare «Parlamentet». 

 

Europarådet - Europarådet har 47 medlemsstater med 800 millioner innbyggere. Alle europeiske land, med unntak av Hviterussland, er medlemmer. Kommunalkongressen i Europarådet representerer mer enn 200 000 kommuner og regioner. Viktige innsatsområder er blant annet vern av sentrale menneskerettigheter, minoritetsvern, kamp mot rasisme og diskriminering og hatefulle ytringer. Konflikter både på og i nærheten av det europeiske kontinentet har gjort Europarådet til en viktig aktør. 

 

EØS-avtalen - EØS-avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde er en folkerettslig avtale som omfatter 27 EU-land og EFTA-landene (Island, Liechtenstein og Norge). Den trådte i kraft fra 1994. Hovedformålet med avtalen er å utvide EUs indre marked til å også omfatte EFTA-statene. 

 

EØS-midlene -  Samlebetegnelsen for ordningene som på engelsk heter EEA Grants og Norway Grants. Norges, Islands og Liechtensteins bidrag for å delta i EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. Går til sosial og økonomisk utjevning i Europa. 

 

Formannskapet i EU  - Leder Rådet for Den europeiske union (EU). Formannskapet i Rådet velges for en seksmåneders periode og går på omgang blant medlemsstatene. Funksjonen å lede Rådet kalles på engelsk Presidency. Gjerne kalt «Formannskapet». 

 

Rådet for Den europeiske union - Den europeiske unionens råd er uformelt kjent som «ministerrådet» eller bare «rådet». Rådet består av ministre fra medlemslandene. 

 

Regionkomiteen - Regionkomiteen ble formelt vedtatt som en rådgivende komité for lokale og regionale folkevalgte i 1992 gjennom Maastrichtavtalen. Første konstituerende møte var i 1994.