Det er vel dokumentert at EØS-samarbeidet i stor grad berører kommunesektorens arbeid og handlingsrom.
Lasse Hansen, administrerende direktør

- På gang i EØS er KS' viktigste produkt for å synliggjøre hvordan EØS-politikk berører rammevilkårene for og saksfeltet i det norske lokaldemokratiet. Rådgivere fra en rekke av våre fagavdelinger, fra ansatte på KS-kontoret i Brüssel til advokater og økonomer, har bidratt i dette arbeidet, sier administrerende direktør i KS, Lasse Hansen. 

FNs bærekraftmål 

KS' politiske prioriteringer for perioden 2020-2023 bygger på FNs mål for bærekraftig utvikling mot 2030. Det samme gjør forslaget EU-kommisjonen la fram 11. desember 2019 på det første av sine seks prioriterte områder i «Melding om en europeisk grønn avtale» eller «Green Deal». Meldingen ser på miljø og klima, men også hvordan dette påvirker økonomisk og sosial bærekraft. 

- FNs bærekraftsmål er en rød tråd i arbeidet både i EU, KS og i en rekke kommuner. Det er globale mål, som må løses lokalt. I På gang i EØS tydeliggjør vi hvordan de ulike fagfeltene henger sammen med forskjellige bærekraftmål, sier Hansen. 

FNs bærekraftmål er en rød tråd gjennom arbeidet i EU, KS og kommunene. I alle artiklene, som er knyttet til På gang i EØS, viser vi til hvilke bærekraftmål som er berørt. 

EU er gjennom EØS-avtalen lovgiver for Norge på en rekke områder, mange av sentral betydning for kommunesektoren. Det er derfor rimelig å forvente at EUs arbeid mot et bærekraftig Europa i 2030 og satsingen på «Green Deal» etter hvert vil påvirke hvordan norske kommuner og fylkeskommuner arbeider. I årets utgave av På gang i EØS forsøker vi å gi en første smakebit på hva vi kan forvente oss.

Kunnskap er viktig

- Det er vel dokumentert at EØS-samarbeidet i stor grad berører kommunesektorens arbeid og handlingsrom. Dersom vi skal kunne ivareta våre interesser må vi ha kunnskap om systemet og kjennskap til hvilke forhold som vil påvirke oss, sier Hansen. 

På gang i EØS er ment som et verktøy KS og medlemmene kan bruke i slikt arbeid. Derfor vil KS etterstrebe større spredning og større aktivitet rundt hva som er relevante og aktuelle EU saker for kommunesektoren.

- Vi tenker at et bedre produkt vil fange mange sin interesse og være til nytte for flere, sier Hansen. 

Lenkeblokk Icon På gang i EØS - ks.no/eos