Hvilke regler som gjelder for disse anskaffelsene avhenger blant annet av anskaffelsens verdi:

-        Har anskaffelsen en verdi over nasjonal terskelverdi (1,3 millioner kroner for kjøp av varer og tjenester i kommunesektoren) er det plikt til å kunngjøre kontrakten nasjonalt. Videre er det de nasjonale reglene i anskaffelsesforskriften del II som gjelder.

-        Har anskaffelsen en verdi over EØS-terskelverdi (2,05 millioner kroner for kjøp av varer og tjenester i kommunesektoren) er det plikt til å kunngjøre kontrakten i hele EØS-området. I tillegg er det plikt til å følge de strengeste EØS-reglene i anskaffelsesforskriften del III.

EØS-terskelverdiene justeres hvert annet år. 13. februar 2020 trådte det i kraft justerte EØS-terskelverdier. Økningen i EØS-terskelverdiene er minimale og de fleste terskelverdiene forblir uendret. EØS-terskelverdi for kjøp av varer og tjenester for kommuner, fylkeskommuner og offentligrettslige organer økes fra 2 til 2,05 millioner kroner. EØS-terskelverdien for bygge- og anleggskontrakter økes fra 51 til 51,5 millioner kroner og EØS-terskelverdien for kjøp av helse- og sosialtjenester og særlige tjenester økes fra 6,95 til 7,2 millioner kroner.

Det har de siste årene vært gjennomført store endringer i både det nasjonale og europeiske anskaffelsesreglene. Både i Norge og i EU/EØS har oppfatningen vært at anskaffelsesregelverket nå har behov for ro og stabilitet fremfor ytterligere endringer i regelverket. Det er derfor ikke varslet noen store endringer på regelverksiden, verken i Norge eller i EU/EØS.

Regjeringen har imidlertid kommet med en ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser; Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser Meld. St. 22 (2018–2019). Det er 10 år siden forrige stortingsmelding om innkjøp og det er bra med en ny melding som staker ut regjeringens mål for anskaffelsesområdet. Det er videre positivt at meldingen fokuserer på anskaffelsesfaget og ikke anskaffelsesregelverket. Offentlige anskaffelser må profesjonaliseres, blant annet gjennom økt satsing på kompetanse, bedre styring, ledelse og organisering.

Et av tiltakene i meldingen er at regjeringen vil utrede samordning av fylkeskommunale og kommunale innkjøp. Det er behov for økt kunnskap om fordeler og ulemper knyttet til økt samordning av fylkeskommunale og kommunale innkjøp. KS støtter derfor at det utarbeides en slik utredning og er allerede i gang med å bidra inn i dette arbeidet.

 

FNs bærekraftmål er en rød tråd gjennom arbeidet i EU, KS og kommunene. Offentlige anskaffelser berører en rekke av FNs bærekraftmål.