Nærmere informasjon om dette finnes på Nærings- og handelsdepartementets nettsider.  Her fremgår blant annet at en stor del av regelverket for offentlig støtte er tidsbegrenset, og utløper 31. desember 2020. Den delen av regelverket som ikke har en utløpsdato, inneholder som regel en generell revisjonsklausul. Kommisjonen kommer til å forlenge regelverk som utløper 31. desember 2020, slik at man kan ha en god revisjonsprosess. Prosessen vil ha tre deler:

- Informasjonsinnhenting og evaluering av nåværende regelverk

- Fremleggelse av endringsforslag og diskusjon av disse

-  Vedtagelse av regelverk

Kommisjonens informasjonsinnhenting og evaluering ble gjennomføres i 2019. På bakgrunn av informasjonen vil Kommisjonen i løpet av 2020 utarbeidet et såkalt «Commission Staff Working Document» om «fitness check» og gjennomføring av «Impact Assessment» hvor påkrevd.

Foreløpig tidspunkt for vedtagelse av eventuelle endringer er 2021/2022.

Det fremgår av redegjørelsen på Nærings- og handelsdepartementets nettsider at tidsplanen er foreløpig, og at prosessen både kan gå fortere og ta lenger tid.

 

FNs bærekraftmål er en rød tråd gjennom arbeidet i EU, KS og kommunene. Et klimanøytralt Europa berører bærekraftmål 11 om bærekraftige byer og samfunn og bærekraftmål 15 om å stoppe klimaendringene.