Norge deltar i Erasmus+ på lik linje EUs medlemsland. Kommuner og fylkeskommuner, ungdom og de som jobber med ungdom, idrettslag, studenter og høyere utdanningsinstitusjoner, kan søke. Erasmus+ støtter mobilitet i og utenfor Europa og ulike typer samarbeidsprosjekter. Det er også mulig å søke støtte til samarbeid om politikkutvikling. Erasmus+ skal fremme kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv.

Slik gikk det i 2019

I 2019 fikk prosjekter med norske søkere tildelt drøye 128,5 mill. kr (en økning på 2,21 kr per innbygger sammenliknet med 2017). Fylkesvis fikk Trøndelag størst tildeling med over 20,5 mill. kroner. Møre og Romsdal kom best ut når man måler etter tildeling per innbygger (total tildeling på drøye 12,2 mill. kr). Sammenlikner man tildelingen fra året før, var det Telemark som ble årets klatrer. Innenfor skoleprosjekter var det Akershus som gjorde det best, mens Trøndelag fikk tildelt flest midler innenfor fag- og yrkesopplæring. Oslo hadde høyest tildeling innenfor høyere utdanning og voksenopplæring.

Erasmus+ etter 2020

2021 markerer starten på en ny budsjettperiode, og dermed en ny programperiode i EU. Norge avgjør i disse dager hvilke EU-programmer vi skal kjøpe oss inn i. KS har anbefalt ovenfor regjeringen av Norge kjøper seg inn i Erasmus+.

Som en del av arbeidet med norsk tilslutning til det nye programmet har Kunnskapsdepartementet bedt Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) om å utarbeide et kunnskapsgrunnlag. Her konkluderer Diku blant annet med at Erasmus+ har fungert som et virkemiddel for politisk samarbeid og dialog på tvers av landegrensene. I tillegg har det styrket kvaliteten i norsk utdanning på alle nivå og bidratt til regional utvikling i Norge. 

I neste programperiode er det foreslått en vesentlig styrking og utvidelse av Erasmus+. Forslaget fra Europakommisjonen er i tråd med norske interesser og utdanningspolitiske mål. Blant annet er det foreslått at nye Erasmus+ skal omfatte aktiviteter som fremmer kunnskap og bevissthet om EU, muligheter i fremtidsorienterte kunnskapsområder, for eksempel klimaendringer, robotikk og bedre inkludering av mennesker med færre muligheter.

Et vesentlig større program gir mulighet for bredere norsk deltagelse. Diku ser potensiale for å gjennomføre ulike typer tiltak som kan bidra til dette, og vil samarbeid med relevante aktører for å styrke synergier til andre tilskuddsordninger.

Norske aktører kan søke direkte Diku om Erasmus+-midler. Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet er det nasjonale kontaktpunktet for Aktiv Ungdom, som er ungdomsdelen i Erasmus+. Aktiv Ungdom støtter prosjekter med ungdom (13–30 år) og med dem som jobber med ungdom.

Diku tilbyr nettbasert statistikk med nøkkeltall for kommuner og fylkeskommuner over deltakelse i internasjonale utdanningsprosjekter.

 

FNs bærekraftmål er en rød tråd gjennom arbeidet i EU, KS og kommunene. Erasmus-programmet berører en rekke av FNs bærekraftmål.