Høsten 2017 fremmet EU-kommisjonen meldingen «Strengthening European Identity through Education and Culture». En hovedtanke var at utdanning og kultur kan bidra til å skape nye jobber, økonomisk vekst og sosial rettferdighet. Meldingen er nært knyttet til diskusjonen om EUs framtid.

Kommisjonen foreslo å starte arbeidet med å etablere et europeisk område for utdanning («European Education Area») innen 2025. I meldingen ble det presentert en pakke med flere ulike tiltak. Mye skal utarbeides innen 2020. Et slikt europeisk utdanningsområde skal baseres på tillit, gjensidig anerkjennelse, samarbeid og utveksling av god praksis, mobilitet og vekst. Tiltakene kan grupperes på ti ulike områder:

 1. reelle muligheter for mobilitet for alle
 2. gjensidig anerkjennelse av vitnemål og eksamensbevis
 3. mer samarbeid om læreplaner
 4. bedre fremmedspråkopplæring
 5. fremme livslang læring
 6. integrasjon av innovasjon og digital opplæring
 7. støtte til lærere
 8. etablering av et nettverk av europeiske universiteter
 9. investering i utdanning
 10. bevare kulturarven og fremme en følelse av europeisk identitet og kultur

EU er nå i gang med å lage et nytt rammeverk for utdanning som i stor grad skal bygge på det eksisterende rammeverket Education and Training 2020, men med noen justeringer. EUs sosiale pilar er førende for politikkutformingen. Det vil si at inkludering, likeverd og rettferdighet er verdier som holdes høyt. Det nye rammeverket vil også ha livslang læring som ledetråd og vil omfatte hele utdanningssystemet fra barnehage til høyere utdanning. Det skal også dekke læring i alle kontekster, både formell og ikke- formell utdanning.  ET 2020 har jobbet etter følgende mål:

 • livslang læring
 • bedre kvalitet og effektivitet i utdanning og opplæring
 • likeverd, samhold og deltakelse
 • innovasjon og entreprenørskap

EU utgir hvert år en publikasjon om hvordan landene jobber i tråd med rammeverket. 2019 markerte 10 år med oppfølging og sammenligning gjennom Education and Training Monitor. Europeiske land har hatt stor framgang på deltakelse i utdanning siden 2009, men fortsatt oppnår ikke 20 prosent av alle 15-åringer i Europa basiskompetanse i lesing, skriving og regning. Disse ungdommene faller lettere utenfor arbeidsliv og trygt familieliv. Det er nettopp derfor at EU styrker den sosiale dimensjonen i sitt nye rammeverk for utdanning.

Europeisk utdanningsdialog

I 2018 ble KS medlem av arbeidsgiverorganisasjonen EFEE ( European Federation of  Education Employers). KS deltar nå i den europeiske utdanningsdialogen sammen med andre europeiske arbeidsgiverorganisasjoner og fagforeninger. EU inviteres inn i dialogen for å drøfte viktige utdanningspolitiske spørsmål. Ulike sider ved det nye utdanningsområdet drøftes også hyppig her.

 

FNs bærekraftmål er en rød tråd gjennom arbeidet i EU, KS og kommunene. Et felles utdanningsområde berører en rekke av FNs bærekraftmål.