Tema:

Desentralisering og styrking av kompetansen i lokalforvaltningen

Land: Moldova
Periode: 2018 - 2020 

Hensikt

Prosjektet skal bidra til å sikre bærekraft i kommuneorganisasjonen i Moldova gjennom å styrke dens økonomiske grunnlag,  videreutvikle den som relevant stemme for lokale myndigheter og konsolidere den som partner for kompetansebygging i kommunene.

Bakgrunn

KS har samarbeidet med Kongressen av lokale myndigheter fra Moldova (CALM) siden 2011. Organisasjonen ble stiftet i 2010 da flere interesseorganisasjoner slo seg sammen til en partipolitisk uavhengig kommuneorganisasjon. Om lag 800 av Moldovas 900 kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i CALM. De første årene var samarbeidet innrettet mot å gjøre CALM mest mulig relevant og troverdig som interessepolitisk stemme for medlemmene. Samtidig bygget CALM opp organisasjonen, forbedret organisasjonsapparatet og etablerte en løpende dialog med medlemmene om behov og forventninger. Samarbeidet søker i dag å styrke CALM som utviklingspartner ved å kunne tilby medlemmene støtte og veiledning innenfor fem særlig etterspurte områder:

  • Kommuneøkonomi
  • Juridisk bistand
  • Lokal økonomisk utvikling
  • Internasjonalt samarbeid og partnerskap
  • Kommunikasjon og formidling

Metode

KS støtter CALM med nye ressurser, ny kompetanse og nye verktøy ved å dele god praksis på aktuelle områder, tilby ny kunnskap, støtte testing av nye arbeidsmåter og introduksjon av nye verktøy.

KS ivaretar all dialog med Utenriksdepartementet som finansierer prosjektet. Videre finner KS fram til kunnskapskilder, verktøy og praksis CALM kan bygge på når de ser etter nye verktøy og kompetanse for å styrke medlemmene sine.

Samarbeidsmuligheter for norske kommuner

Norske kommuner kan bidra inn i arbeidet ved å dele egne erfaringer i seminar i Moldova og ved å ta imot studiebesøk derfra. Tidligere i samarbeidet mellom KS og CALM har bl a Hamar og Nannestad kommuner, samt Hedmark fylkeskommune tatt imot og delt egne erfaringer og kunnskap med ordførere fra Moldova.