Internasjonale prosjekter gir en unik mulighet til kompetansebygging, nettverksbygging og kulturutveksling.

KS har i mer enn 25 år arbeidet i en rekke land som samarbeidspartner i prosjekter for å styrke lokaldemokratiet og sikre lokal utvikling. Norske kommuner og fylkeskommuner har i disse prosjektene kunnet dele erfaring og ekspertise med partnere verden rundt. Nye perspektiver og løsninger fra andre land har samtidig beriket deres arbeid med å iverksette egne strategier og planer.

Bygger på demokratiske verdier 
Til grunn for alle prosjekter KS deltar i ligger Europarådets forpliktende verdier om et velfungerende demokrati med flere forvaltningsnivå der kommuner og regioner har en selvstendig rolle med tydelige oppgaver. Prosjektene arbeider ofte med spørsmål om deltakelse, innbyggermedvirkning og desentralisering. Kommuneøkonomi, oppgavefordeling, koordinering mellom forvaltningsnivå, regionalutvikling, lokal økonomisk utvikling og kvalitet i de kommunale tjenestene står også sentralt.

I Georgia har KS støttet arbeidet med å få en bedre balanse mellom menn og kvinner i kommunestyrene. I tillegg har kommunene i landet blitt rustet for å påta seg nye oppgaver. Kommuneorganisasjonen i Moldova har vært under press. KS har støttet arbeidet for å styrke organisasjonens troverdighet og relevans som talerør for kommunene og som samarbeidspartner for å styrke kommunal kompetanse. I Ukraina har KS delt verktøy som støtter kompetansebygging i kommunene og dialogen mellom kommuner og stat.

EØS-midler 
KS har over mange år hatt en aktiv rolle i gjennomføring av programmer og prosjekter finansiert av EØS-midler. I den pågående perioden 2014-2021er KS både programpartner og prosjektpartner i Bulgaria, Latvia, Polen og Romania, og prosjektpartner i Malta. Hovedtema for samarbeidet er lokal og regional utvikling, med særlig oppmerksomhet på fattigdom, utsatte barn og unge, myndiggjøring av romfolk, kulturarv, godt styresett og ansvarlige institusjoner.  Alle programmene har til felles at de skal bidra til økonomisk og sosial utjevning i Europa.

Som programpartner jobber KS med programoperatører i mottakerlandene, og bidrar med råd, både i planleggings- og gjennomføringsfase. Vi har også et særlig ansvar for å bidra til at det etableres kontakt og samarbeid, med norske samarbeidspartnere.

Våre samarbeidsprosjekter tar tak i mange  av de utfordringene Europas land og lokalsamfunn står overfor. Prosjektene tar for seg spørsmål som byutvikling, økonomisk utvikling i mindre lokalsamfunn, godt styresett, helse- og velferdsteknologi, interkommunalt samarbeid og klimatilpasning.  KS er stolt av arbeidet som gjøres for å hjelpe lokalsamfunn til å bli mer bærekraftige økonomisk og sosialt, og bedre rustet til å takle de utfordringene de står overfor.

KS oppmuntrer og støtter norske kommuner og fylkeskommuners deltakelse i internasjonale samarbeidsprosjekter finansiert av EØS-midlene. Internasjonale prosjekter gir en unik mulighet til kompetansebygging, nettverksbygging og kulturutveksling.

KS ser behovet for gjensidig partnerskap mellom norske og utenlandske institusjoner. Vi bidrar til at begge parter får mulighet til å tilpasse prosjektene til egne behov og strategier, og dermed realisere størst mulig potensial ved gjensidig samarbeid. Vi vil fortsette å hjelpe norske kommuner til å finne gode og nyttige prosjektmuligheter i utlandet, samtidig som vi følger opp og styrker vårt bidrag til lokaldemokratiet.