Den nærmeste tiden skal Europaparlamentet diskutere og forhandle med Rådet og Europakommisjonen for å komme til enighet i dem nye avfallspolitikken som skal implementeres i EUs medlemsland. Endelig tilslutning gis i plenumsmøtet i Strasbourg 13.-16. mars. Endringene i avfallsdirektivene er vurdert som EØS-relevant og blir dermed også gjeldende for norsk avfallslovgivning.

På møtet som fant sted i Europaparlamentet i Brussel 24. januar, ble det bl.a votert over saksordfører Simona Bonafè (fra partiet S&D) sin rapport hvor det hadde kommet inn hele 1174 endringsforslag. Rapporten fikk tilslutting fra flertallet med solide 59 av 69 stemmer.

Det ble som ventet vedtatt økte mål for ombruk og materialgjenvinning av avfall fra husholdninger av tilsvarende art og mengde fra annen virksomhet ("municipal waste"). Komiteen oppfordret å heve det bindende gjenvinningsmålet kommisjonen opprinnelig hadde foreslått fra 65 til 70 prosent i 2030. Det ble også fremmet krav om separat innsamling av bio-avfall, tekstiler og treverk.

I møtet ble det også en meningsutveksling med miljø- og helseministrene fra det maltesiske formannskapet denne våren.  De to ministrene presenterte sine prioriteringer innenfor områdene miljø, klima, helse og matsikkerhet.


Interessepolitisk har KS ledet og bidratt inn i arbeidsgruppen i Rådet for kommuner og regioner i Europa (CEMR). Her har en sammen med de andre KS-organisasjonene i Europa kommet til enighet om hvilke lovforslag som bør styrkes, og arrangert møter med europaparlamentarikere og saksordførere. Det har også blitt arbeidet opp mot andre organisasjoner som Eurocities og Municipal Waste Europe, for å fremme felles voteringsforslag til europaparlamentarikerne ("MEP'ene")

KS vil i tiden framover arbeide med paraplyorganisasjonene CEEP og CEMR for å analysere mulige effekter dette vil ha for kommunesektoren, samt fremme våre synspunkt opp mot de europeiske institusjonene.

I samarbeid med Regionkomiteen inviterer bl.a CEMR til et seminar for å diskutere hvordan endringene i avfallsdirektivene vil påvirke lokale og regionale myndigheter 31. januar. Se invitasjon til seminaret i lenkene under.