I brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir KS honnør til regjeringen for at den prioriterer fortsatt deltakelse i Interreg i den nye programperioden. Gitt EUs nye prioriteringer, har Interreg potensiale til å bli enda mer sentralt for Norge enn det er i dag. Interreg er viktig for fylkeskommunene som regional samfunnsutvikler, og har et stort potensiale som arena for kompetanseoverføring mellom fylkeskommuner og kommuner. 

KS mener at det er viktig å sørge for en bred programportefølje for Interreg post 2020 og en verktøykasse med stor variasjon i den nye programperioden:

  • En bred programportefølje i Interreg sikrer tilgang til virkemidler tilpasset ulike regionale utfordringer, mål og satsinger
  • En bred programportefølje åpner for flere synergieffekter av Norges deltakelse i EUs sektorprogrammer. Deltakelse i Interreg og EUs sektorprogrammer må derfor ses i sammenheng.
  • En bred programportefølje i Interreg gir inngang til Norges deltakelse i utformingen av europeisk by- og regionalpolitikk, ettersom disse politikkområdene ikke er omfattet av EØS-avtalen.
Lenkeblokk Icon Les brevet fra KS til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) her