Utvalget som har evaluert erfaringene med EØS-avtalen og andre avtaler leverte sin rapport NOU 2024:7, Norge og EØS: Utvikling og erfaringer, til utenriksministeren i april. Utvalget ble ledet av Line Eldring, leder for samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet. Stig Eidissen fra KS Advokatene deltok også i utvalget.

Utredningen inneholder en rekke konkrete anbefalinger om hvordan Norge bør forvalte avtalen og utnytte mulighetene EØS-avtalen gir. 

Regjeringen har signalisert at utredningen ikke vil bli fulgt opp med en stortingsmelding. Rapporten ble likevel sendt på høring i slutten av mai.

Det er overraskende at kommunene ikke er invitert som høringsinstanser direkte, men høringen er offentlig og kommunene oppfordres til å sende inn egne høringssvar.

KS tar sikte på å publisere sitt høringssvar i uke 34.