EU berører norsk kommunesektor i stor grad. Denne artikkelen er en del i serien EU og kommunesektoren, og belyser hvordan EU berører kommuner og fylkeskommuner innen utdanning, bærekraftig utvikling og barn og unges medvirkning.

Det europeiske utdanningsområdet

Europakommisjonen og EU-landene har en felles visjon om inkluderende og sterke utdanningssystemer med god kvalitet for alle. Norge deltar i arbeidet gjennom EØS- avtalen, og utdannings- og ungdomsprogrammet Erasmus + er et av verktøyene.

Arbeidet i det europeiske utdanningsområdet presenteres i  en egen plattform med fem sentrale områder:

  • Styrke kvalitet og likestilling i utdanning og opplæring
  • Lærere, undervisere og skoleledere
  • Digital utdanning
  • Grønn utdanning
  • Det europeiske utdanningsområdet globalt

Kommisjonens arbeidsgruppe

KS deltar i EU-kommisjonens arbeidsgruppe for utdanning for bærekraftig utvikling. Her har vi fått plass gjennom vårt medlemskap i EFEE (European Federation of Education Employers). Arbeidsgruppene består først og fremst av representanter fra medlemslandenes utdanningsmyndigheter, men også fra ulike aktører på europeisk nivå. Kunnskapsdepartementet og/ eller Utdanningsdirektoratet i Norge deltar også i disse arbeidsgruppene.

Anbefaling for bærekraftig utvikling

Europakommisjonen presenterte 14. januar 2022 et forslag til anbefaling fra EUs ministerrådsmøte om utdanning for bærekraftig utvikling. Dette er utgangspunktet for arbeidsgruppas arbeid. Dette forslaget følges av et kompetanserammeverk for bærekraftig utvikling (GreenComp) som kan være veldig nyttig for norske skoler og kommuner.

Samarbeidsavtale

I juni 2021 inngikk KS en samarbeidsavtale med regjeringen på innovasjon- og bærekraftsagendaen, der vi forplikter oss til å samarbeide for å bidra til at kommunesektorens, statens og andre aktørers arbeid med FNs bærekraftsmål kan sees i sammenheng. Utdanning er et selvstendig hovedmål blant FNs 17 bærekraftsmål fordi utdanning er en forutsetning for bærekraftig utvikling. I denne sammenheng er delmål 4.7 sentralt.

Utdanning for bærekraftig utvikling støtter opp om andre utdanningsområder som kvalitet, innovasjon, elevmedvirkning, inkludering og aktiv læring. Det gir en ypperlig mulighet til å gjøre opplæringen mer relevant og motiverende. Dette er et område som ungdommen er opptatt av, og vi må sikre at barn og unges meninger og behov inngår i arbeidet med å finne de nye løsningene for en bærekraftig utvikling. Da er det nødvendig å se skolen som del av sitt lokalsamfunn og oppmuntre skolen til å ta del i kommunens arbeid for bærekraftig utvikling. Rammene ligger der i KS politikkdokument Mange Bekker Små, i nytt læreplanverk fro grunnopplæringen, i EUs anbefalinger og i FNs mål for bærekraftig utvikling.

Skolene må med

Mange kommuner har planer for bærekraftig utvikling, men i hvilken grad omfatter disse utdanning og arbeidet i kommunens skoler? Det kan være nyttig å se på hvordan utdanning for bærekraftig utvikling og mulighetene i læreplanverket kan operasjonaliseres i de kommunale planene for bærekraftig utvikling. Her ligger mange muligheter i Erasmus + som prioriterer bærekraft, digitalisering og inkludering.

2. – 4. september 2022 setter KS utdanning for bærekraftig utvikling på dagsorden i samarbeid med Wergelandssenteret. Representanter fra KS fylkesstyrer deltar på et demokrativerksted på Utøya sammen med ungdom fra de fylkeskommunale ungdomsrådene og Elevorganisasjonen i fylket.  KS vil få barn og unges innspill til lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt arbeid med bærekraftig utvikling.

Europeiske ungdomsår

2022 er det europeiske ungdomsåret. Temaåret skal bidra til at unge mennesker får flere og bedre muligheter for fremtiden, og at ungdom blir inkludert i utvikling av politikk og beslutningstaking. Erasmus+ deler ut opptil 30.000 kroner til lokale aktiviteter som markerer Europeisk ungdomsår i Norge. Erasmus+ behandler søknader fortløpende.