Europakommisjonen har fremmet forslag til direktiv om tilstrekkelig minstelønn. Formålet er å sikre alle arbeidstakere en tilstrekkelig lønn, redusere lønnsforskjellene i Europa og demme opp for forflytning av høyt utdannede fra øst til vest i Europa. Forslaget vil videre styrke partssamarbeidet. Arbeidslivets parter i flere land er imidlertid bekymret for at utkast til direktiv kan få innvirkning på partenes arbeid med lønnsdannelse gjennom forhandling og avtaler. Direktivet er trolig EØS-relevant og vil berøre Norge.

Partssamarbeidet på europeisk nivå skal styrkes. Det ble 3. mars 2021 lagt fram en ambisiøs tiltaksplan for gjennomføring av alle forslagene under Den sosiale pilaren med tiltak for sosial rettferdighet i digital og grønn omstillingen. Den sosiale pilaren vil videre være retningsgivende for gjenoppbygging etter Covid 19 og et verktøy for å bekjempe ulikhet og fattigdom.

EUs kompetansepolitiske agenda

Det ventes mange andre initiativ framover som berører arbeidslivsfeltet. I oppfølging av EUs kompetansepolitiske agenda for bærekraftig konkurranseevne, sosial rettferdighet og motstandskraft med 12 tiltak, er det varslet forslag til anbefaling om fag- og yrkesopplæring. Norge deltar her og dette kan påvirke nasjonal kompetansepolitikk.

Regler for likelønn mellom kvinner og menn klargjøres for å styrke retten til likebehandling ved blant annet mer åpenhet om lønnsnivå. Disse er EØS relevante og kan ha betydning for partssamarbeidet i Norge.

Mini-vitnemål skal få europeiske kvalitetsstandard slik at disse anerkjennes og brukes i hele det europeiske arbeidsmarkedet og utdanningsområdet. Standarden skal kombineres med nasjonale kvalifikasjonsrammer og vil berøre fylkeskommunens tilrettelegging for fag- og yrkesopplæring.

Individuelle læringskonti er en personlig konto som gir opplæringsrettigheter, nå og i framtid, for fleksible løsninger for fag- og yrkesopplæring. Initiativet vil lukke hull i tilgang til opplæring og styrke mulighet for jobb-bytte eller karriereskifte. Det vil ha betydning for fylkeskommunens ansvar for videregående opplæring, fagskoler og lærlingeordninger.

Målene i EUs kompetansepolitikk er styrende for EUs samarbeidsprogram og viktige for kommunesektoren.

Status i arbeidet

Saken om europeisk minstelønn har vært drøftet i EØS EFTAA Forum som har gitt uttalelse. Det samme har SGI Europe (tidligere CEEP) og CEMR gjort. KS Hovedstyre fattet vedtak i januar 2021 og mener direktivet ikke må gjøres EØS relevant.

EØS relevante arbeidslivssaker i EU drøftes også i møter mellom arbeidslivets parter for felles forståelse og påvirkning.

Jorunn Leegaard er direktør for avdelingen stab og analyse i KS. Thomas Volden Åse er rådgiver i avdelingen for arbeidsgiverpolitikk.