«Europas grønne giv», som Europakommisjonen la fram i desember 2019, er en helhetlig og gjennomgripende omstillingsstrategi for bærekraftig vekst for å gjøre EU klimanøytral i 2050. Strategien legger til grunn at god klimapolitikk også skal være god næringspolitikk, beskytte miljøet og sikre sosial rettferdighet. Det handler om å skape økonomisk vekst og flere arbeidsplasser samtidig som utslipp kuttes, miljøet bevares og økonomien omstilles fra et lineært til et sirkulært system. Strategien omfatter de fleste politikkområder og følges opp med en rekke forslag. 

Intensjonene i Europas grønne giv følges opp med ressurser. Om lag 30 prosent av EUs langtidsbudsjett og gjenreisingspakke etter covid-19 er satt av for å gjennomføre satsingen. I tillegg gis garantier for å reise mer privat kapital via programmet InvestEU og for at Den europeiske investeringsbanken skal bli EUs «klimabank».

Norges tilknytning til det europeiske indre markedet gjennom EØS-avtalen og samarbeidsavtalen med EU om felles oppfyllelse av Paris-avtalen, gjør Europas grønne giv relevant for Norge. Satsningen vil berøre kommunesektoren på mange områder som næringspolitikk, avfallshåndtering, reduksjon av klimagassutslipp, klimatilpasning, fornybar energi, energieffektivisering, utdanning, arbeids- og sosialpolitikk, forskning og innovasjon, innbyggermedvirkning, bruk av EUs samarbeidsprogrammer, ved offentlige anskaffelser og bruk av regelverket for offentlig støtte og grønn budsjettering.

Ifølge regjeringen vil Europas grønne giv støtte omstillingen i Norge. Norske observatører som følger EUs politikkutvikling, mener Europas grønne giv vil medføre omlegging av økonomien hos våre naboland og handelspartnere i Europa. Den vil berøre alle sektorer. Noen tiltak vil trolig styrke kommunesektorens arbeid med bærekraftmål og utslippsreduksjon, mens andre vil kunne begrense kommunesektorens handlingsrom.

Status i arbeidet

Betydningen av Europas grønne giv er reflektert i Langtidsstrategi for KS 2020-2023 og gjennom KS sin støtte til medlemmenes arbeid med bærekraftmålene. Kommisjonens arbeid mot Agenda 2030 er drøftet i EØS EFTA Forum for lokalt og regionalt folkevalgte, CEMR har kommet med uttalelse om Europas grønne giv og kommunesektoren, samt at Europas grønne giv var tema i Lynkurs for folkevalgte og ledere – EU-EØS på 1-2-3.