Et Europeisk utdanningsområde skal baseres på tillit, gjensidig anerkjennelse, samarbeid og utveksling av god praksis, mobilitet og vekst. Det arbeides langs seks dimensjoner:

  1. Kvalitet
  2. Inkludering og likestilling
  3. Grønt og digitalt skifte
  4. Lærere og instruktører
  5. Høyere utdanning
  6. Geopolitisk dimensjon

Et nytt rammeverk som skal bidra til arbeid med disse dimensjonene, er under utvikling. Det nye rammeverket skal vektlegge livslang læring og vil omfatte hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning. Det skal dekke læring i alle kontekster - formell og uformell utdanning - og EU legger særlig vekt på den betydningen utdanningsfeltet har for det digitale og grønne skiftet.

EØS-notat om det europeiske utdanningsområde

Rammeverket vil identifisere mål og indikatorer slik at både landene og EU kan følge med på framdrift og veilede nasjonalt. Det legges vekt på å gjøre dette arbeidet i samarbeid ulike aktører og medlemsland. Rammeverket skal utgjøre et styringsverktøy for EU samtidig som landenes suverene ansvar for egne utdanningssystemer anerkjennes. En åpen elektronisk plattform, European Education Area Platform, skal sikre åpenhet og tilgang for alle aktører. Første framdriftsrapport kommer i 2022, men hele systemet vil ikke være klart før i 2025.

Arbeidet med en europeisk kvalitetsstandard for såkalte «mini vitnemål» som sikrer at disse anerkjennes og brukes i hele det europeiske arbeidsmarkedet og utdanningsområdet, er en del av Det europeiske utdanningsområdet og et tiltak under livslang læring.

Status i arbeidet

KS har gitt fyldige innspill til Kunnskapsdepartementet om strategi for norsk deltakelse i det europeiske utdannings- opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet, og det europeiske utdanningsområdet. I sitt svarte på vegne av kommunesektoren, understreket KS spesielt at nasjonale myndigheter må legge til rette for kommunenes deltakelse i Erasmus+ som dekker sentrale tjenester kommunene har ansvar for.

KS får gjennom deltakelse i europeiske organisasjoner som EFEE (The European Federation of Education Employers) og CEMR (Council of European Municipalities and Regions), samt i møter i Kunnskapsdepartementets Forum for Europeisk Utdanningspolitikk (FEU) god kunnskap om arbeidet innenfor det europeiske utdanningsområdet og kan påvirke i de samme kanalene.

Status i arbeidet

KS har gitt fyldige innspill til Kunnskapsdepartementet om strategi for norsk deltakelse i det europeiske utdannings- opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet, og det europeiske utdanningsområdet. I sitt svarte på vegne av kommunesektoren, understreket KS spesielt at nasjonale myndigheter må legge til rette for kommunenes deltakelse i Erasmus+ som dekker sentrale tjenester kommunene har ansvar for.

KS får gjennom deltakelse i europeiske organisasjoner som EFEE (The European Federation of Education Employers) og CEMR (Council of European Municipalities and Regions), samt i møter i Kunnskapsdepartementets Forum for Europeisk Utdanningspolitikk (FEU) god kunnskap om arbeidet innenfor det europeiske utdanningsområdet og kan påvirke i de samme kanalene.

Marianne Lindheim er spesialrådgiver i avdelingen for kultur og utdanning i KS.