Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) fastsatte ved årsskiftet en forskriftsendring slik at pensjonistavlønning etter en særskilt sats ikke avkorter AFP, frem til og med 30. juni 2023. Partene i KS-tariffområde har avtalt en særskilt pensjonistlønnssats på kroner 300,- for slikt arbeid.

Kommunene har hatt gode erfaringer med tiltaket, og KS vurderer at det er behov for at tiltaket videreføres også etter 30. juni 2023. Vi opplever at mange kommuner fremdeles anser tiltaket som avgjørende for å ivareta ekstraordinært personellbehov.

Selv om kommunene nå har hatt tid til å tilpasse seg det økte personellbehovet som følge av arbeid med fordrevne fra Ukraina, er det generelt en høy etterspørsel etter arbeidskraft, og lokalt i mange kommuner er tilgang på nødvendig arbeidskraft og kompetanse begrenset. Den arbeidskrafts- og kompetansereserven som pensjonistene utgjør, vil vanskelig kunne mobiliseres uten dette tiltaket.

Vi har på denne bakgrunn anmodet AID om at forskriftsendringen videreføres til og med 31. desember 2023.

Brev til AID, sendt 22. mai (pdf).

Kontakt
KS Forhandling