• Asylsøkere som bor i mottak og som er over 18 år, har plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, i henhold til integreringslovens § 5. Kommunen skal tilby inntil 175 timer opplæring til asylsøkere som er bor midlertidig i mottak i kommunen. Vertskommuner for asylmottak skal også kartlegge kompetansen til voksne personer som bor i mottak, ihht §6.

  • Regjeringen har besluttet at personer som flykter fra krigen i Ukraina skal innvilges midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år, ihht utlendingslovens § 34. Flyktninger mellom 18-55 år som har vedtak fra UDI om innvilget kollektiv beskyttelse, og som er bosatt i kommune etter avtale, har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram i henhold til integreringslovens § 8. Deltakelse i introduksjonsprogram gir rett til introduksjonsstønad.

  • Den samme gruppen har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, i henhold til integreringslovens § 26. Rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap innebærer at opplæringen er gratis.Opplæring i norsk og samfunnskunnskap er en sentral del av introduksjonsprogrammet.

  • I tillegg pålegger integreringsloven kommunene enkelte tilleggsoppgaver, som kompetansekartlegging etter bosetting, fastsettelse av sluttmål og varighet for introduksjonsprogrammet, integreringsplan og integreringskontrakt, mv.
  • Fylkeskommunene også oppgaver etter integreringsloven. Fylkeskommunene skal blant annet sørge for karriereveiledning av nyankomne flyktninger etter § 11, og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for deltakere som går fulltid i videregående opplæring etter § 30.

Kommunene mottar ulike statlige tilskudd for å kunne løse disse oppgavene.

Lenkeblokk Icon Integreringsloven Lenkeblokk Icon Integreringsforskriften Lenkeblokk Icon Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)