Larvik kommune

Eksemplet fra Larvik kommune viser hvordan kommunen arbeider med å styrke forutsetningene for at unge med kort botid skal bestå videregående opplæring og legge grunnlaget for videre deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Vinner av Dronning Sonjas skolepris for 2014. 

Lenkeblokk Icon Se film om arbeidet i Larvik kommune

Grimstad kommune

Språkpraksis i arbeid i introduksjonsprogrammet i Grimstad kommune legger vekt på at innvandrere må tidlig ut i språkpraksis for å tilegne seg så vel norskkunnskaper som erfaring fra norsk arbeidsliv. 

Lillehammer kommune

Flyktninger i jobb fra dag 1 er et eksempel fra Lillehammer. Det er tett knyttet til integrering og erkjennelsen av at tilegnelse av norskkunnskaper ikke alltid fungerer best på skolebenken. Her er tett samarbeid med lokale arbeidsgivere et suksesskriterium. Se film fra Lillehammer under.

Valdres i Oppland

Springbrett-prosjektet i Karriere Oppland Valdres har utviklet en konkret modell for karriereveiledning av flyktninger og innvandrere i aldersgruppen 18 til 55 år. 

Østfold fylkeskommune

Fylkeskommunen i Østfold har tatt initiativ til samarbeidsprosjektet "Introduksjon Frivillig" med Halden kommune. Her jobbes det for å videreutvikle introduksjonsprogrammet. Gjennom Introduksjon Frivillig skal deltagerne på introduksjonsprogrammet hospitere ett år i en egnet frivillig organisasjon. Fadder-organisasjonen skal da sikre at deltageren får erfaring ikke i bare i det å delta i ulike frivillige aktiviteter, men også være med på det arbeidet som gjøres av organisasjonenes styrende organer. 

Asker kommune

GründerSjansen er et mentor- og utviklingsprogram for personer med innvandrerbakgrunn som ønsker å starte egen virksomhet. Programmet skal bidra til å gjøre deltakerne i stand til å utvikle og iverksette sin forretningsidé, styrke nettverkene sine og bli integrert i arbeidslivet. Programmet er i regi av Asker næringsråd, og har fått prosjektstøtte fra IMDi og Asker kommune.

Trondheim kommune

I Trondheim har de et eget arbeidsgiverteam ved Kvalifiseringssenteret for Innvandrere (INN). De har utviklet en metode for å samarbeide med arbeidsgivere. I fellesskap legger de til rette for kvalifiserende opplæring som skal føre til ansettelse. 

Ringsaker kommune

I Ringsaker har de deltakerplan for større eierforhold til egen deltakelse i program. Her jobber programrådgiverne sammen med deltakerne for å sikre brukermedvirkning gjennom visualisering av deltakernes plan for introduksjonsprogrammet. Deltaker er selv med på å tegne og sette opp aktiviteter og mål. For eksempel på hvordan en deltakerplan kan visualiseres.

Veien til arbeid

Se IMDIs film om veien til arbeid, hvor du kan høre hva de ulike aktørene innenfor integreringsfeltet mener er viktig for å få flyktninger og innvandrere i arbeid.