- Det er ingen store overraskelser i forslaget til statsbudsjett på integreringssiden, sier fagleder i KS, Nina Gran. 

Hun sier det er foretatt en reduksjon i tilskuddsordninger, som delvis er lagt inn som tiltak i kvalifiseringsarbeid. Jobbsjansen» får økte bevilgninger og kommunale utviklingsmidler (KUM) legges om. Regjeringen øker antallet overføringsflyktninger fra 2120 til 3000.

- Det vil imidlertid få liten effekt på bosettingstallene, da det forventes at 800 av overføringsflyktningene ikke er klare for bosetting før 2020, sier Nina Gran.

Det varslede «integreringsløftet» gir i praksis ingen store overføringer til kommunene.

- Regjeringen legger vekt på at det totalt bevilges om lag 420 millioner til nye tiltak knyttet til «integreringsløftet». Det er viktig å være oppmerksom på at mange av de største bevilgningene på området overlapper med andre politikkområder, og at mye av midlene ikke tilfaller kommunene direkte, sier Gran.

Ordningen med per capita-tilskuddet bør endres
Per capita tilskuddet er prisjustert. Beregningsutvalgets undersøkelse viser at undervisningen etter introduksjonsloven er underfinansiert. Til sammen 19 kommuner hadde samlet underskudd på mer enn 77 millioner i 2017.

- Kommunene har lenge vist til at per capita-tilskuddet ikke dekker utgiftene. Kommunene er de siste årene blitt pålagt nye administrative oppgaver som ikke kompenseres. Samtidig er antallet som utløser tilskudd redusert fra 2018.  I tillegg til at størrelsen på tilskuddet må økes, mener KS at det er behov for å evaluere selve innretningen, sier Nina Gran.

Satser per capita-tilskudd over 3 år for 2019: lav sats: 54 500; høy sats: 141 800

Særskilt tilskudd er økt
Særskilt tilskudd til personer med kjente funksjonsnedsettinger og/eller atferdsvansker: tilskudd 1: 190 800; tilskudd 2: 1 320 000

Tilskuddet er økt som følge av at innslagspunktet for tilskuddsordning for ressurskrevende brukere er økt til 1,3 mill.

Tilskudd for enslige mindreårige ikke prisjustert
Integreringstilskuddet og tilskuddet for enslige mindreårige er ikke prisjustert, men økt med 0,6 %. Dette begrunnes med at beregningsutvalgets undersøkelse viser en sterk økning i dekningsgraden. 

Integreringstilskuddets satser over 5 år for 2019 (2018 i parentes):

 • Enslige voksne: 808 100 (804 100)
 • Enslige mindreårige: 758 100 (754 100)
 • Voksne og barn i familie: 761 600 (754 100)

Tilskudd til enslige mindreårige: høy sats (t.o.m. 16 år): 1 203 700; lav sats (16-20 år): 755 300 

Øker bevilgninger til «Jobbsjansen»

 • Bevilgningen til Jobbsjansen økes med totalt kr 50 mill.
 • 35 mill. av bevilgningen går til en styrking av Jobbsjansen del B, «mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom», som er rettet mot fylkeskommunene.
 • De resterende 15 mill. går til en styrking av Jobbsjansens del A, som retter seg mot kommunenes arbeid med hjemmeværende innvandrerkvinner.
 • Jobbsjansen del C går inn i ny tilskuddsordning for utvikling av kommunale integreringstiltak (tidligere KUM)

Øvrige tiltak særlig rettet mot kvalifisering og utdanning:

 • 36,3 mill. til å utvide eksisterende forsøk med modulstrukturert opplæring, både på videregående og grunnskolenivå.
 • 16 mill. til kompetansehevende tiltak for lærere i norskopplæringen (etter- og videreutdanning).
 • Ordningen med integreringsmottak videreføres på samme nivå. Tilskuddet er prisjustert.
 • 9 mill. til utvikling av standardiserte elementer i introduksjonsordningen (bevilgningen går til IMDi for videreføring av igangsatt prosjekt)
 • 8 mill. for å legge til rette for bruk av økonomiske insentiv i introduksjonsprogrammet, gjennom forsøk (også til IMDi).

Kommunale utviklingsmidler (KUM) legges om
Ordningen vil heretter hete tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak, og innsatsen i skal målrettes mot prioriterte tiltak og modeller av nasjonal interesse innenfor fem definerte områder som kommuner kan søke om midler til. Disse er:

 • lengre kvalifiseringsløp (tidligere jobbsjansen del C)
 • arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører
 • ny metodikk i norskopplæringen
 • utvikling av standardiserte element i introduksjonsprogrammet
 • utvikling av innovative løsninger i introduksjonsordningen.

Andre generelle integreringstiltak og tiltak rettet mot bekjempelse av fattigdom:

 • Totalt ca. 30 mill. til ulike områdesatsinger i byer, hvorav 12,5 mill. øremerket Oslo
 • 45,7 mill. til gratis kjernetid i barnehage for toåringer fra familier med lavinntekt. Gjelder alle lavinntektsfamilier, men innvandrere er overrepresentert i gruppen.
 • 60 mill. til styrking av bostøtten til barnefamilier og andre store husstander.
 • 18 mill. til videreføring av styrking av ordningen med minoritetsrådgivere i skolen.
 • 25,2 mill. til styrking av markedsfunksjonen i NAV, for å øke kompetansen i etaten og få flere med nedsatt arbeidsevne i jobb.