Ved å gjøre vedtak om bosetting, forplikter kommunen seg blant annet til å gi tilbud om introduksjonsprogram i henhold til introduksjonsloven.

Hittil har kommunene sagt ja til å bosette over 11 000 flyktninger i år. Ved utgangen av oktober 2015 ble 8 262 personer bosatt. 5 140 flyktninger med innvilget opphold ventet i mottak på å bli bosatt.
IMDi har bedt kommunene om å bosette 50 000 flyktninger i årene 2016–2019. 

Målet om rask bosetting innebærer at flyktningene skal bosettes i en kommune innen seks måneder etter at de har fått innvilget oppholdstillatelse. For enslige mindreårige flyktninger er målsettingen tre måneder. For å oppnå dette må det bosettingsforberedende arbeidet påbegynnes med en gang asylsøkeren kommer til mottaket. 

Kartlegging av flyktningenes behov
Det bosettingsforberedende arbeidet består av en kartlegging av personens behov, evner og kvalifikasjoner som er relevant for permanent bosetting i en kommune. Kartleggingen utføres av en bosettingskonsulent på asylmottaket, og skal bidra til at den enkelte flyktning skal bli selvhjulpen så raskt som mulig.

Overføringsflyktninger gjennomgår et 20 timers kulturorienteringsprogram før de kommer til Norge og bosettingskommunen. For kunne gi enslige mindreårige flyktninger et best mulig tilpasset omsorgstilbud utarbeides det en individuell kartleggings- og tiltaksplan (IKTP) for dem.

IMDis seks regionale kontorer samarbeider nært med mottak og kommuner. Når asylsøkere eller overføringsflyktninger har fått innvilget oppholdstillatelse, tar IMDi eller mottak kontakt med kommuner for bosetting av dem.

Kilde: IMDI