Innhold på siden

Lærdom fra andre land

Selv om hver effektkontrakt må tilpasses den bestemte situasjon den utvikles i, kan vi hente nyttig lærdom og kunnskap fra hvordan det har blitt gjort i andre land.

Den første effektkontrakten er ennå ikke på plass i Norge, men vi har nå syv års erfaringer med effektkontrakter internasjonalt. Det har gitt oss kunnskap om temaet innen svært varierte samfunnsområder, målgrupper og tiltak. Vi har også fått kjennskap til blant annet ulike former for anskaffelsesprosesser, kontraktsoppsett, samarbeidsmetoder, måling og evaluering som kan brukes i effektkontrakter.

Utbredelse av effektkontrakterLand som har tatt i bruk effektkontrakter:
Sverige, Finland, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Belgia, Portugal, Frankrike, Tyskland, Sveits, Østerrike, Israel, USA, India, Sør-Korea, Peru, Australia og New Zealand.  

Land med effektkontrakter under utvikling:
Norge,  Italia, Estland, Danmark, Spania, Sør-Afrika, Mexico, Colombia, Chile, Japan, Brasil, Uganda, Kamerun, Irland, Costa Rica, Marokko, Mosambik, Palestina, Equador og Argentina.

Bruksområde

Internasjonalt har effektkontrakter blitt brukt til å finansiere tiltak innen en rekke områder, som for eksempel

 • arbeidsledighet
 • eldreomsorg
 • frafall fra utdanning
 • sykefravær
 • gjengangerkriminalitet
 • barnevern

Effektkontrakter har som regel blitt brukt til å finansiere supplerende og målrettede velferdstiltak utover det som allerede leveres i dag, eller på en annen måte enn det som gjøres i dag. Tiltaksleverandørene i de internasjonale kontraktene har vært frivillig-ideelle organisasjoner, sosiale entreprenører og private selskaper.

Noen gjennomsnittstall fra de første 70 prosjektene

Kontraktstid: 4.5år (Min 18 måneder til maks 10år). 

Investeringssum: 30 millioner kr (ekskludert USA er gjennomsnittet 12.9 millioner kr). 

Målgruppe størrelse: 1470 personer (min 22 personer til maks 18.000 personer). 

Kilde: Ephori impact AS 

Tre primære formål

Litt forenklet kan vi si at effektkontrakter har blitt brukt med tre primære formål.

 • Skalering. Modellen har blitt brukt til å skalere opp eksisterende sosiale tiltak med gode indikatorer på resultatoppnåelse.
 • Innovasjon. Modellen har blitt brukt med mål om å oppnå bedre sosiale resultater i eksisterende tiltak eller lansere nye tiltak innen samfunnsutfordringer med manglende fremgang og resultater.
 • Kunnskap. Samle informasjon om hva som fungerer, ikke fungerer og hvorfor.

Tematiske områder i de 70 første effektkontraktene


Kilde: Social Finance

Finansiering og eierskap

Internasjonalt har vi sett både lokale og statlig effektkontrakter. I flere tilfeller har det også vært både en lokal myndighet og statlig aktør involvert i samme kontrakt. Blant landene som har tatt effektkontrakter i bruk, ser vi et skille mellom land hvor det hovedsakelig er lokale prosjekter og land hvor det er statlig koordinering eller styring, for eksempel gjennom et avsatt statlig fond.

Storbritannia

Sentrale myndigheter i Storbritannia har hatt flere nasjonale fond for effektkontrakter (i Storbritannia kalt Social Impact Bonds). I 2017 implementeres et nytt fond kalt Life Chances Fund for betaling av sosiale resultater, blant annet gjennom effektkontrakter, på 800 millioner kroner.

Lokale myndigheter, leverandører av tiltak, tilretteleggere og investorer søker inn til fondet med ferdig utviklede prosjekter. Lokale myndigheter kan fra fondet få dekket omkring 20 prosent av beløpet som må avsettes til oppnådde sosiale resultater.

Portugal

Portugal har opprettet et statlig fond til finansiering av sosiale resultater gjennom effektkontrakter. Fondet er på omtrent 130 millioner kroner og vil dekke 100 prosent av betalinger for oppnådde resultater, uten en andel fra lokale myndigheter.

New Zealand

I New Zealand har statlige myndigheter øremerket omtrent 170 millioner kroner til å eksperimentere med effektkontrakter.

Mindre involvering fra sentrale myndigheter

I andre land har det gjerne vært mindre grad av involvering fra sentrale myndigheter. Nederland hatt syv effektkontrakter, hvorav seks er utviklet lokalt av kommuner, og uten involvering fra sentral myndighet. I majoriteten av landene hvor effektkontrakter er tatt i bruk er det en lokale offentlig oppdragsgivere som inngår kontrakt uten involvering fra sentrale myndigheter.

Resultater

De fleste kontraktene er inngått etter 2014 og er ikke avsluttet og derfor ikke evaluert. I årene fremover vil det derfor bli gjort flere omfattende vurderinger av gjennomførte effektkontrakter. Dette kan bidra til å gi et klarere bilde av resultatene.

I rapporten Social Impact Bonds, the early years (2016) av Social Finance, ser forskerne på resultatene fra de første seks årene etter den første effektkontrakten ble inngått i 2010.

 • På tidspunktet rapporten ble publisert hadde 60 prosjekter blitt implementert i 15 land.
 • Av de 60 kontraktene hadde 22 prosjekter rapportert resultater.
 • 21 av 22 prosjekter indikerte oppnåelse av positive sosiale resultater.
 • 12 prosjekter hadde så langt gitt utbetalinger enten til investorer eller til tjenesteleverandører.
 • 4 prosjekter hadde gitt full tilbakebetaling av investorenes kapital (hovedsakelig fordi prosjektene er pågående). 

Social Finance

Social Finance er en ideell organisasjon som ble etablert i 2007 i Storbritannia. I 2010 var Social Finance initiativtaker og pådriver for den første effektkontrakten internasjonalt. Siden da har Social Finance vært involvert i over ti effektkontrakter i Storbritannia og opprettet Social Finance filialer i USA og Israel. Organisasjonen har også publisert flere av de viktigste rapportene om effektkontrakter internasjonalt.  

Eksempler på positive resultater i effektkontrakter

Land

År

Område

Resultat

Storbritannia

2010

Kriminalomsorg

8.7% reduksjon i tilbakefall til kriminalitet

Storbritannia

2012

Barnevern

82% av risikogruppe som mottok tiltak unngikk barnevernstiltak

Nederland

2013

Ungdoms-arbeidsledighet

59% av deltakere i første gruppe mottar ikke lenger sosial støtte

USA

2013

Tidlig innsats (førskole)

Blant 110 førskolebarn i risikogruppe for spesialundervisning var kun 1 barn i risikogruppe etter tiltak

Storbritannia

2015

Unge hjemløse

Av 300 hjemløse: 100 unge hjemløse flyttet inn i stabil bosituasjon, 50 nå i utdanning og 10 i jobb.

Kilde: Social Impact Bonds, the early years (2016) av Social Finance

I rapporten Potential and limitations of impact bonds, lessons from the first five years of experiences worldwide fra Brookings Institute gjør forfatterne en mer kvalitativ gjennomgang av resultater fra bruk av modellen basert på blant annet intervjuer med aktørene bak.

Forfatterne konkluderer blant annet med at effektkontrakter

 • skifter fokus til resultater
 • prioriterer forebygging
 • reduserer risiko for myndighetene
 • driver frem målstyring
 • stimulerer til mer samarbeid

Samtidig kommenterer forfatterne at det er flere utfordringer og stort potensiale til forbedring. 

Fraværende resultater i effektkontrakt i New York

I 2013 i New York ble en effektkontrakt brukt for å finansiere Moral Recognition Therapy (MRT) som tiltak for unge gjengangere ved Rikers fengsel. 87 prosent av de nyinnsatte i fengselet deltok på minst én økt med tiltaket.

Etter ett år var allikevel ikke reduksjonen i gjengangerkriminalitet blant de aktuelle 16-18-åringene statistisk signifikant sammenlignet med kontrollgruppen. Programmet ble derfor avsluttet tidlig og den offentlige oppdragsgiveren The City of New York Department of Corrections utbetalte ingenting for innsatsen.

Eksempler fra andre land

Under ser dere eksempler fra andre land. Dere kan lese mer om hvert enkelt eksempel ved å klikke på landet.

Eksempler fra andre land

 • Belgia

  • I Brussel i 2014 ble modellen brukt til å finansiere et sysselsettings- og integreringsprogram. 180 arbeidsledige ikke-vestlige innvandrere kobles sammen med pensjonister for sammen å finne arbeid til innvandreren. 
  • Investorer finansierer det treårige programmet forskuddsvis med omtrent to millioner norske kroner. Investorene blir tilbakebetalt av offentlig oppdragsgiver dersom programmet fører til en betydelig reduksjon i arbeidsledighet i gruppen sammenlignet med en kontrollgruppe. 
  • Målet er en 35% reduksjon i arbeidsledighet, og det er forventet en innsparing på rundt 17 millioner kroner for det offentlige dersom programmet lykkes.  
 • Canada

  • I 2017 ble modellen tatt i bruk i Canada med mål om å forebygge høyt blodtrykk blant minst 7000 personer i risikogruppen. 
  • Frivillige fra organisasjonen «Heart & Stroke» tilbyr tester av blodtrykk til besøkende på apoteker og dagligvarebutikker, og tilbyr deltakelse i programmet til personer som vurderes til risikogruppen. 
  • Etter seks måneder måles blodtrykket til deltakerne på nytt. Forskning tyder på at 50% av seniorer i risikogruppen vil utvikle hypertensjon innen fire år. Målet er å unngå dette, for igjen å unngå konsekvenser av hjerte- og karsykdommer. 
  • Investorer finansiere programmet forskuddsvis og tilbakebetales basert på antall i risikogruppen som ikke utvikler høyt blodtrykk.  
 • Danmark

  • I 2017 vedtok Folketinget å opprette et sosialt investeringsfond på 50 millioner danske kroner. Planen er at fondet skal tiltrekke ekstra kapital fra pensjonsselskaper, fond og andre private investorer. Pengene skal blant annet investeres i å få flere unge til å gjennomføre en utdanning, etablere stabile boligløsninger for hjemløse og forebygge kriminalitet. 30 millioner av fondets midler skal brukes på veldokumenterte sosiale innsatser, gjennom å investere i en videreutvikling og spredning av disse. 18 millioner skal avsettes til å utvikle og modne nye innovative innsatser. Avtalen ble inngått i 2017 og den danske regjeringen tar sikte på å etablere fondet ved lov i 2018.
  • Flere danske kommuner oppretter også egne investeringsfond. Aarhus kommune planlegger et fond sammen med private investorer, pensjonsselskaper og fond. Planlagt innskudd for kommunen er 40 millioner danske kroner. Ringsted kommune har satt av 4 millioner danske kroner. Hedensted og Herning kommuner har vedtatt å opprette fond i 2018, men har ikke tatt stilling til hvor stor kommunenes andel i fondet skal være.
 • Finland

  • I 2015 i Finland ble modellen brukt til å finansiere et tiltak for å redusere sykefravær i offentlig sektor. 
  • Investorer finansierer programmet forskuddsvis og blir tilbakebetalt, med en moderat avkastning, dersom det oppnås en målbar reduksjon i antall sykedager. 
  • Omtrent 6 millioner kroner blir investert over 3 år for å jobbe med 1300 ansatte. 
  • Målet er en reduksjon på minst 2.1 sykedager per person per år, som vil føre til store besparelser. 
  • Mesteparten av innsparingen fra programmet havner hos det offentlige, mens en liten andel blir delt med investorene for risikoen de tar. Så langt har tiltaket gitt en reduksjon på hele 6.5 sykedager per person per år. 
  • I 2017 lanserer de Europas største kontrakt på 13,5 millioner euro innenfor området flyktninger og integrering.
 • Israel

  Forebygge diabetes

  I 2016 ble en 3 års effektkontrakt utstedt for å finansiere et sosialt program med hensikt å forebygge diabetes 2 blant 2250 personer i risikogruppe for å utvikle sykdommen. Programmet og intervensjonen baserer seg på kliniske studier som først ble gjort i Finland og senere gjentatt flere steder.

  Hver deltaker vil motta en personlig tilpasset intervensjon som inkluderer elementer av motivasjon, ernæringsinformasjon, teknologi og fysisk aktivitet med hensikt å endre livsstil. Investorer finansierer programmet forskuddsvis og blir tilbakebetalt med avkastning dersom programmet lykkes i å forebygge diabetes 2. Tilbakebetalingen baserer seg på antall i målgruppen som ikke utvikler diabetes 2, målt ved periodiske glukosemålinger, sammenlignet med en referansegruppe i populasjonen som mottar standard helsetilbud. 

  Hindre frafall i utdanning

  I 2015 har Israel brukt en 8 års effektkontrakt til å investere i forebygging av frafall fra universitetsutdanning innen IT. Frafall er spesielt en utfordring blant mindre velstående familier og minoritetsgrupper. Tiltakene rettes mot studenter som basert på dataanalyse er i risikogruppe for frafall. Tiltakene vil inkludere utdanningsstøtte, sosial støtte og økonomisk støtte. Reduksjon i frafall blant målgruppen vil sammenlignes med historiske tall for å avgjøre om investorene skal motta utbetalinger. 

 • Sverige

  • Mer enn hver femte svenske kommune har opprettet et sosialt investeringsfond. Fondene har til sammen 1,6 milliarder svenske kroner i kapital. Minst like mange kommuner har planer om å opprette denne type fond for å finansiere sosialpolitikken.
  • I Norrköping kommune ble modellen brukt til å finansiere en økt innsats for spesielt utsatte barn som er eller har vært i offentlig omsorg i 2016 
  • SKL (Sveriges kommuner och Landsting) koordinerer arbeidet og bidrar til metodeutvikling
  • Investorer stiller med 10 millioner svenske kroner for å finansiere individualisert oppfølging for minst 60 spesielt utsatte barn. 
  • Tjenestene som finansieres leveres av kommunen i samarbeid med en privat aktør. 
  • Investorene blir tilbakebetalt av kommunen dersom programmet fører til en reduksjon i utgifter til sosialtjenester knyttet til målgruppen og dersom skoledeltakelsen forbedrer seg. 
  • Norrköping Kommune og Leksell Social Ventures ble kåret til årets velferdsfornyere i 2016 i Sverige for sitt arbeid med effektkontrakter (kalt socialt utfallskontrakt på svensk). Juryens begrunnelse inneholdt blant annet: ”Det här är ett modigtnytänkande och resultatinriktat initiativ som möjliggör stöttning av utsatta barn med målet att minska risken för framtida utanförskap.” 
  • I 2017 søker SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) etter fem kommuner som ønsker å delta i en effektkontrakt innen sykefravær. SKL har i samarbeid med andre offentlige aktører og private konsulenter gjennomført et forprosjekt om bruk av effektkontrakter innen sykefravær. Forprosjektet anbefale at man går videre med prosjektet og skisserer en investeringsramme på rundt 100 millioner kr over 3 år i fem kommuner. 
 • Lenker til internasjonale eksempler

  Sykefravær, Finland

  Utsatte barn, Sverige Norrköping 

  Arbeidsledighet blant innvandrere, Belgia

  Artikkel fra Mandag Morgen om sociale investeringsfond i Danmark

  Sverige: Sosiale investeringsfond, status i Sverige

  Få et kjapt innblikk i hva effektkontrakter er i denne filmen