Er det hvordan vi budsjetterer, finansierer, organiserer, måler og rapporterer som gjør at vi ikke lykkes? Står strukturene i veien for helhet og langsiktighet? Prosjektet En offentlig sektor for vår tid skal bidra til nye rammebetingelser og insentiver som ruster alle barn og unge til utdanning og arbeidsliv.  

Bør vi legge om insentivsystemet vårt? 

Dagens offentlige sektor er ikke tilpasset individet og individets behov. Systemet er preget av siloer, ekspertlogikk, oppgavefokus og kontrollregimer. Politikkens vesen – med fire års sykluser og ønsker om raske resultater – kan også bidra til kortsiktighet. Til sammen motiverer ikke systemet til en koordinert innsats. 

Insentivstrukturene forsterker problemene 

Problemet med fragmentering og kortsiktighet forsterkes av insentivstrukturer som ikke fører til helhetlig og koordinert innsats. Det kan også bidra til at mange barn og unge opplever nettopp fragmentering og kortsiktighet i møte med det offentlige.  

Dette er problemstillingene våre 

Vi har identifisert fem problemstillinger i prosjektet En offentlig sektor for vår tid: 

  1. Hvordan kan vi utvikle et velferdssystem som setter barn og unges behov i sentrum?  
  2. Hvordan kan vi endre insentiver og strukturer for å hindre utenforskap blant barn og unge? 
  3. Hvordan vil et helhetlig system som fremmer langsiktige investeringer påvirke kommunene, fylkeskommunen og statens roller og ansvar? 
  4. Hva må endres i systemet for at alle unge skal gjennomføre utdanning, og delta i arbeidslivet?  
  5. Hvordan må systemet endres for at barn og unge fra familier med lav sosioøkonomisk status skal gjennomføre utdanning og delta i arbeidslivet?  

Dette er hovedmålene våre 

Vi har satt tre mål for arbeidet med dette prosjektet. Med bakgrunn i problemstillingene ovenfor ser vi for oss en fremtid der vi har: 

  1. utviklet insentiver og strukturer (lovverk, organisering og oppgavefordeling, mål- og resultatstyring, budsjettering og lignende) som bidrar til helhet og langsiktighet 
  2. en offentlig sektor som bygger på likeverd og empati, og legger til grunn at det lønner seg å investere i mennesker, samt forebygge fremfor å reparere 
  3. nye strukturer og systemer som ruster alle unge til utdanning og deltakelse i arbeidslivet 

Resultater og veien videre 

Våren 2021 har Partnerskap for radikal innovasjon [internlenke: Om PRI] kartlagt systembarriereneHøsten 2021 eksperimenterer vi med ulike rammebetingelser og strukturer som gjør det enklere for offentlig sektor å organisere tjenester der barn og unges behov står i sentrum. Dette gjør vi sammen med et mangfold av aktører med interesse for oppvekstsektoren og teft for nye måter å gjøre ting på.  

Har vi et insentivsystem designet for en annen tid? La oss jobbe sammen for å endre systemet til noe som faktisk virker.