De som ikke kan løses på tradisjonelt vis, men som krever innsats av mange, kanskje alle, og på måter vi i dag ikke har sett.

Partnerskap for radikal innovasjon tar initiativ til nye typer samarbeid med utgangspunkt i samfunnsutfordringer definert av kommunene selv. Målet er å mobilisere ressurser, både folk, kompetanse og teknologi, som allerede finnes i samfunnet, og finne muligheter i det uutnyttede potensialet det representerer.

Nasjonale myndigheter og virkemiddelaktører vil være naturlige samarbeidspartnere på et overordnet nivå. Gjennom KS´ samarbeidsavtale med Norges forskningsråd er Partnerskap for radikal innovasjon satt på samarbeidsagendaen, i første omgang med fokus på den metodiske utviklingen av radikal innovasjon og mission-orientert tilnærming til samfunnsutfordringer. Strategisk råd for innovasjon og forskning utgjør her en dialogarena for drøfting av strategiske veivalg og kunnskaps- og innovasjonsbehov i kommunal sektor med Forskningsrådet.

Vi har i tillegg samtaler med en rekke aktører om hvordan samarbeidsrelasjonene hensiktsmessig kan utformes framover.

Nordisk samarbeid

De utfordringene vi står overfor deler vi med mange andre land. Våre nordiske kolleger i Danmark, Sverige, Finland og Island har etablert miljøer og satsinger med formål å finne nye måter å løse morgendagens utfordringer på. Gjennom vårt faglige samarbeid lærer vi av hverandre, vi får tilgang til eksisterende data, metoder og verktøy, og vi diskuterer pågående arbeid. Det er rasjonelt og det er inspirerende.

KS tar initiativ

Partnerskap for radikal innovasjon er til enhver tid ute etter nye samarbeidspartnere. På et overordnet nivå etablerer vi strategiske og formelle partnerskap med aktører med politisk og økonomisk innflytelse. Ved å ha felles målforståelse og respektere hverandres egenart kan vi styrke felles innsats for å løse samfunnsutfordringene.

I tillegg samarbeider vi med kommuner og andre aktører i konkrete innovasjonsprosjekter.