En policy lab kan gi avgjørende bidrag til nødvendige systeminnovasjoner.

På mange områder erfarer kommuner at dagens regelverk, ordninger, normer, standarder eller styringslogikk er i veien for nye løsninger. Alternativet er sjelden å fjerne denne typen reguleringer fullstendig, men å utvikle andre reguleringer som er mer hensiktsmessige.

Våre komplekse samfunnsutfordringer krever systeminnovasjoner og mer radikale løsninger. Jakten på radikalt nye løsninger avdekker ofte uhensiktsmessige reguleringer som begrenser mulighetene og gevinstpotensialet. En policy lab-funksjon kan utvikle bedre reguleringer raskere og mer treffsikkert gjennom en planlagt, strukturert og fasilitert samarbeidsprosess med involverte aktører. Kommune og stat må samarbeide for å få til dette.

KS utfører nå en forstudi som skal samle internasjonale erfaringer og utvikle et konsept for «kommunesektorens policy lab». Statlige aktører bidrar i konseptutviklingen.

- Tenkningen er at NÅR man kommer borti uhensiktsmessige reguleringer i innovasjonsprosjekter, eller i andre sammenhenger, så kan man løfte ut den spesifikke reguleringsbestemmelsen og bearbeide den i en policy lab-prosess, sier fagleder for innovasjon i KS, Henrik Dons Finsrud. - På den måten kan vi få til et samspill mellom systemrettede innovasjonsprosjekter og en policy lab-funksjon.

Ungt utenforskap er en av samfunnsutfordringene Partnerskap for radikal innovasjon jobber med. Arbeidet avdekker en rekke konkrete problemstillinger som illustrerer kompleksiteten i utfordringsbildet.

  • Hvordan kan vi utvikle et velferdssystem med barn og unges behov i sentrum? 
  • Hvordan kan vi endre insentiver og strukturer for å hindre utenforskap blant barn og unge?
  • Hvordan vil et helhetlig system som fremmer langsiktige investeringer påvirke kommunenes, fylkeskommunenes og statens roller, oppgaver og ansvar? 
  • Hvordan endrer vi systemet slik at alle unge gjennomfører videregående opplæring? Hvordan bryter vi sosial arv gjennom systemendring? 
  • Hvordan må systemet endres for at barn og unge fra familier med lav sosioøkonomisk status skal gjennomføre utdanning og delta i arbeidslivet?

Før det er for sent

- Vi må finne måter å forebygge ungt utenforskap før unge faller utenfor, vi må skape gode oppvekstvilkår mens barna fortsatt er barn – ikke etterpå. Vi må skape bærekraftige lokalmiljøer mens folk fortsatt bor der, og verdig eldreomsorg mens de eldre fortsatt er her. Det er derfor viktig å utvikle arbeidsformer der vi kollektivt evner å endre våre systemer raskt nok, sier Monica Fossnes Peterson, programdirektør for Partnerskap for radikal innovasjon i KS.