KS ønsker derfor tilbud på et prosjekt som skal sammenfatte eksisterende tall og fakta om den demografiske utviklingen og andre relevante nøkkeltall og perspektiver på samfunnsutviklingen og finne nye måter å fremstille, visualisere og formidle kunnskapen på. Dette kan for eksempel dreie seg om verktøy for modellering eller simulering, scenario-utvikling i form av mikrohistorier, eller helt andre formidlingsformer. Ved hjelp av formidlingsvennlig og visuelt materiale er målet å øke bevisstheten om samfunnsutfordringene i et 10-20 års perspektiv for den enkelte kommune og dens innbyggere. Den økte bevisstheten skal mobilisere til aktivt politisk engasjement og legge grunnlag for innbyggerinvolvering i arbeidet med mer langsiktige, sosialt og økonomisk bærekraftige løsninger.

Les utlysningen her

Selv om flere kommuner er godt i gang med å rigge seg for en ny demografisk virkelighet, viser innsikten fra det innledende arbeidet med samfunnsutfordringen «den demografiske utviklingen» at flere kommuner ikke bruker tilgjengelig kunnskap, framskrivninger eller prognoser når de legger planer. Det kan det være mange grunner til, som generelt lav bevissthet, mangel på forståelse og aksept for konsekvensene av den demografiske utviklingen, eller lav kompetanse i å tolke tallmaterialet med utgangspunkt i lokale forhold. Konsekvensene er de samme;

  • Lav oppmerksomhet og lite debatt om utfordringsbildet
  • Svak forståelse for endringsbehov blant innbyggerne
  • Kortsiktige beslutninger og planverk
  • Styring mot en svakere sosial og økonomisk bærekraft

Det er derfor nødvendig å øke bevisstheten og oppmerksomheten om hvilke utfordringer kommunal sektor står overfor når folk lever lengre, de unge flytter til byene og flere står utenfor arbeidslivet.

Mål for prosjektet

Målet med prosjektet er å øke forståelsen, bevisstheten og styrke mobiliseringen omkring utfordringene som møter kommunal sektor i et 5-10-15 års perspektiv. Dette skal gi grunnlag for systematisk utvikling av nye, mer radikale løsninger med langsiktig sosial og økonomisk bærekraft. Prosjektet skaper derfor grunnlaget for de etterfølgende prosjektene i Partnerskap for radikal innovasjon.

Prosjektet har følgende mål:

  • Samle inn, fremstille og tilgjengeliggjøre kunnskap om den demografiske utviklingen og andre, samtidige utviklingstrekk på nye måter
  • Øke bevisstheten om konsekvensene av den demografiske utviklingen for å skape engasjement og mobilisere til handling
  • Gjøre det enklere for kommunene å planlegge og gjennomføre nødvendige endringer for å redusere de negative konsekvensene ved den demografiske utviklingen

På denne måten skal prosjektet være et virkemiddel for økt mobilisering.

Problemstillinger

  • Hvilke utviklingstrekk bør settes i sammenheng for å kunne danne grunnlag for ny forståelse og mer langsiktig politikkutvikling?
  • Hvordan kan en bredere innsikt om fremtiden skapes og formidles slik at den gir inspirasjon til dialog om alternative fremtider, utvikling av politikk og mobilisering til innovasjon og handling?
  • Hvordan kan vi kombinere formidlingen av et krevende fremtidsbilde med en offensiv og optimistisk tilnærming slik at utfordringene ikke virker passiviserende, men mobiliserende for alle målgruppene?

Utfordringsbildet

Prosjektet «2040 begynner nå! Kunsten å unngå den kommunale kollaps» er utviklet i tett samarbeid med KS' Strategisk råd for innovasjon og forskning. Prosjektet inngår i porteføljen til samfunnsutfordringen «den demografiske utviklingen», ett av programmets to hovedområder. 

Den demografiske utviklingen utfordrer både den økonomiske og sosiale bærekraften i samfunnet vårt når vi ser 10-15-20 år fram i tid. Flere kommuner opplever allerede nå et stort press på utgifter innen helse og omsorg, og dette er bare den spede begynnelse. Flere eldre og forholdsvis færre i arbeidsfør alder, kombinert med flyttestrømmer mot byene og trangere økonomiske forhold nasjonalt, vil utfordre kommunal tjenesteproduksjon, inntektsgrunnlaget, tilgangen på arbeidskraft og dynamikken i lokalsamfunnet.

Disse utviklingstrekkene vil treffe ulikt i den enkelte kommune, avhengig av blant annet flyttestrømmer, næringsstruktur, størrelse og sentralitet. Dette, i kombinasjon med et vedvarende her og nå -fokus, gjør det vanskelig å innovere bærekraftige løsninger i et lengre tidsperspektiv. Befolkningens lave oppmerksomhet om og interesse for utviklingstrekkene og endringsbehovet forsterker politikkens kortsiktighet og hemmer handlekraften. 

FoU-prosjektet er lyst ut på Doffin og har frist 2.juni.