Nettverkene i KS skal gi god sammenheng mellom ressursbruk og kvalitet; bedre beslutningsgrunnlag og gi tydelige mål; gi økt brukerfokus i tjenesteutvikling, og styrke grunnlaget for politiske prioriteringer.

Metode

Deltakelse i utviklingsettverk gir kommunene en arena for analyser av egen virksomhet, sammenligning og læring. Vi er særlig opptatt av om det er en sammenheng mellom innsats og resultater.

Nettverkssamlinger –digitale eller fysiske- er igangsettere for en utviklingsprosess. På samlingene arbeider deltakerne med sine egne problemstillinger, men mye av arbeidet skjer mellom samlingene. Deltakerne har hjemme-oppgaver, eller jobber ut ifra et case.

Våre prosessledere har mange års erfaring fra endringsarbeid i kommune-Norge og har fokus på forventninger og forpliktelse til innsats som vil gjøre en forskjell.

Hvordan jobber vi?

Målet er at kommunene løpet av nettverksperioden skal styrke sitt systematiske arbeid med refleksjon og læring i egen praksis. Deltakerne skal gjennom et faktagrunnlag identifisere utviklingsfaktorer i arbeidet og om det har ønsket effekt. Nettverket ser på hvordan vi møter hverandre og innbyggerne på en måte som skaper gode lokalsamfunn.

KS tilbyr en rekke ulike nettverk basert på medlemmenes og samfunnets behov. Temaene varierer fra barnevern, bærekraftsmålene, utenforskap og ledelse. Nettverkene finner ut av hvordan ansatte i kommunene best kan møte aktuelle utfordringer. Et slikt nettverk kan være en god start på å styrke tjenestene og finne arbeidsformer som fremmer forbedring.

Utviklingsnettverkene tilpasses etter behov. Noen nettverk går over flere år, mens andre over kun noen måneder. Nettverkene er også mobile: mens noen nettverk involverer en hel region, kan andre være på tvers av kommuner og fylker. KS har lang erfaring med å gjennomføre fysiske nettverkssamlinger, men gjennomfører også tiltak som er digitale.

Gevinster for kommunene

Våre dokumenterte resultater viser at kommunene får gevinster på flere områder:

  • Bedre innsikt i egne tjenester og grunnlag for endring i ressursprioriteringer
  • Bedre grunnlag for mål, styring, ledelse og beslutninger
  • Økt brukerfokus og brukermedvirkning
  • Bedre beslutningsgrunnlag
  • Styrket grunnlag for politiske prioriteringer og mål lokalt
  • Nettverksarbeid og kvalitetsundersøkelser gir grunnlag for dialog og reell medvirkning

Å gi riktige tjenester til rett tid er en stor og viktig utfordring for kommunene. Da er det viktig med god samhandling på tvers av fag, sektorer og forvaltningsinstanser. Det krever en helhetlig tilnærming til organisering og ressursutnyttelse. KS’ utviklingsnettverk legger dette til grunn i alle utviklingsnettverk.