Bakgrunn

Over flere år har innovasjon, digitalisering og gevinstrealisering blitt oppgitt som de mest krevende arbeidsgiverutfordringene i Kommunesektorens arbeidsgivermonitor. Hovedstyret i KS pekte i 2018 på innovasjon og digitalisering som hovedsatsingsområder. I tillegg søkte flere kommunedirektører i Viken et praktisk kompetanseløft på området. Derfor utviklet KS Ledergaloppen, med pilot i Viken i 2019. Etter dette ble Ledegaloppen etterspurt og gjennomført i Vest, Møre og Romsdal og i Vestfold og Telemark fra 2019 til 2021. Nord-Norge skal i gang med Ledergaloppen i 2021.

Hensikten med Ledegaloppen er å styrke kommunedirektøren og toppledergruppen i innovasjons- og digitaliseringsarbeidet.

Gjennomføring

Ledergaloppen gjennomføres av hele toppledergruppen i en kommune, sammen med toppledergrupper fra andre kommuner.  Det skaper læring og erfaringsdeling på tvers, felles språk og samkjøring. Ledergaloppen er ikke en tradisjonell konferanse eller seminarrekke, men et konsept der vi kombinerer faglige innlegg med prosesser i egen kommune og samspill på tvers av kommuner som fremmer ferdigheter, ikke bare kunnskap. Ledergaloppen gir oversikt over nasjonale fellesløsninger, samarbeid og systemer som anbefales. Programmet er teorirettet, med dyktige eksterne innledere på ledelse, digitalisering, porteføljestyring, gevinstrealisering, innovasjon, og de gode eksemplene.

Kommunedirektørutvalgene i regionene setter agenda og behovet i hver enkelt Ledergalopp. Tema skal tilpasses behovene. KS har laget en anbefaling for tema og struktur, basert på erfaringene fra tidligere ledergalopper, se under.

Det legges opp til ca fire samlinger over et år og arbeid med et case som er basert på lokale behov. Kommunene velger case før- eller på første samling. Valg av case er svært viktig for å få mest mulig ut av Ledergaloppen. Det anbefales å jobbe med et felles case på tvers av kommuner dersom det er aktuelt. Det gis oppgaver relatert til case slik at deltakerne kan øve opp ferdigheter med bruk av ulike tema, fellesløsninger, verktøy og metodikker.

Faglige temaer

Dette lærer du:

 • Strategisk innovasjons –og digitaliseringsledelse

  Nasjonale rammevilkår, trender, utfordringer og muligheter
  Styring og forvaltning lokalt og regionalt
  Portefølje-, program- og prosjektstyring
  Utvikle egen innovasjons –og digitaliseringsstrategi i din kommune /fylkeskommune eller kommunesamarbeid

 • Bygge innovasjons- og digitaliseringskultur

  Skape vilje og forståelse for endring i hele organisasjonen
  Sette behov før teknologi og løsning
  Akseptere at det kan gjøres feil
  Peke på utviklingsområder fremfor besparelser
  Legge til rette for testing av nye løsninger
  Lære å bygge kompetanse
  Teknologi som virkemiddel, og ikke som mål i seg selv

 • Gevinstrealisering

  Metoder for gevinstrealisering
  Identifisere mål og hvilke gevinster kan du hente ut
  Hvordan forvente effekt
  Sikre at behovet blir løst og at gevinster kan tas ut

 • Lederegenskaper

  Trygghet og mot til å stå i usikkerhet, risiko og kompleksitet
  Skape mestringsklima og kultur for å tenke nytt
  Tilrettelegge for åpne og gode innspills-, lærings- og utprøvingsprosesser
  Etterspørre og verdsette nyskapning
  Ikke stå i veien
  Gi tillit

 • Digitale fellesløsninger, struktur og samarbeid

  Digitaliseringsnettverk i Norge og for din kommune
  Fellesløsninger for kommune sektoren
  Samarbeid, råd og utvalg

 • Innbyggerinvolvering og samskaping

  Mobilisering for å unngå motarbeidelse av endringer
  Årsaker til at nye og gode løsninger ikke tas i bruk
  Innbyggerinvolvering i budsjettprosesser
  Tjenestedesign

  • Samskape løsninger med aktører i- og utenfor egen organisasjon
  • Utvikle gode tjenester med brukeren i sentrum
  • Rollefordeling
 • Forholdet politikk og administrasjon

  Mobilisering av politikere
  Hvordan få legitimitet til å gjennomføre?
  Alternative former for budsjettering, for eksempel nullbudsjett
  Involvere politikere i behovsarbeid
  Skape handlingsrom

 • Innovative offentlige anskaffelser

  Innovative anskaffelser som strategisk virkemiddel
  Utvikle en innovativ anskaffelse
  Metodikk, samhandling og verktøy
  Informasjon om Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) lokalt
  Verktøy / Dele / stjele / skalere

 • Informasjon, verktøy og metodikk

  Introduksjon til aktuelle verktøy
  Inspirasjon til å dele, stjele og skalere tiltak

Introduksjon til Ledergaloppen: