Rådet har tre ulike roller knyttet til innovasjons- og forskningsarbeidet.

  • Bidra til at programmet «Partnerskap for radikal innovasjon» når sine mål og ivaretar kommunesektorens interesser.
  • Bidra til at KS har de nødvendige rammebetingelsene i forsknings- og innovasjonsarbeidet.
  • Bidra til å løfte relevante forskningstema, og gi innspill til strategisk videreutvikling av KS’ FoU-arbeid.

KS må ta mange og viktige strategiske valg i arbeidet med å bli en premissgiver for innovasjon i offentlig sektor. Strategisk råd vil være en sentral medspiller i hvordan kommunesektoren kan ta denne rollen, hvilke samfunnsutfordringer som skal prioriteres og hvordan arbeidet kan ses i sammenheng med annet innovasjons- og forskningsarbeid som foregår.

Lenkeblokk Icon Partnerskap for radikal innovasjon

Et sentralt mål er å skape verdier og velferd på nye måter som kommer samfunnet og den enkelte innbygger til gode. KS ønsker å ta en sentral posisjon i arbeidet med innovasjon i offentlig sektor og vil gjøre det i tett samarbeid med medlemmene og andre relevante partnere i samfunnet for øvrig.

Medlemmer i Strategisk råd:

Tine Sundtoft, fylkesrådmann, Agder fylkeskommune, leder
Anne Skau, fylkesdirektør, Viken fylkeskommune
Trude Andresen, kommunedirektør, Øvre Eiker kommune
Arne Skogsbakken, kommunedirektør, Søndre Land kommune
Ragnhild Velsvik Berge, kommunedirektør, Hareid kommune
Børge Toft, kommunedirektør, Alstahaug kommune
Lars Bjerke, kommunedirektør, Asker kommune
Per Kristian Vareide, kommunedirektør, Stavanger kommune
Gro Herheim, kommunedirektør, Larvik kommune
Morten Wolden, kommunedirektør, Trondheim kommune
Kristin Widemann Wieland, områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS

I tillegg deltar følgende fast i rådsmøtene: avdelingsdirektør for innsikt og innovasjon Silje Anine Bell, og programdirektør i KS Monica Fossnes Petersson.