I motsetning til mange andre land, også i Norden, har vi i Norge en egen profesjonsutdanning innen fagene tjenestedesign og systemorientert design. Offentlig sektor, med kommunene i front, har i flere år benyttet denne kompetansen i utviklingen av offentlige tjenester der brukernes behov er satt i sentrum. Tilgangen på oppdrag og praksis i norske kommuner har gitt designerne verdifull innsikt i og kunnskap om norsk forvaltning og hvordan disse systemene er skrudd sammen. Denne kompetansen bruker vi i Partnerskap for radikal innovasjon i arbeidet med våre prioriterte samfunnsutfordringer. Vi samarbeider med designbyrået Halogen, som er spesialister på metoden og har lang erfaring fra arbeid med ulike utfordringer i offentlig sektor. 

Systemorientert designmetodikk

Systemorientert design handler om å forstå sammenhenger og helheter i omfattende systemer, slik at vi kan finne fram til riktige problemdefinisjoner og bedre løsninger. Birger Sevaldson, Professor i Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Metoden kan sammenfattes i tre hovedpunkter. Det handler om å:

  • skape en felles forståelse av nåsituasjonen, ​
  • se og snakke om komplekse sammenhenger og årsaker og​
  • finne ut hva som funger, hvor glipper det, og hvordan vi utnytter ny teknologi og nye brukermønstre i utviklingen av nye løsninger.​

Systemorientert design er en metode utviklet for å håndtere kompleksitet. Som annen designmetodikk er visualisering viktig. Gjennom å tegne opp alle de kjente bestanddelene i et system, og visualisere sammenhengen mellom dem fra ulike perspektiv og ulike nivåer, er det mulig å få en oversikt over helheten. Denne systematiske kartleggingen samles i et GIGAmap. Med oversikt over helheten kan vi fokusere på enkeltdeler og belyse spesielle sammenhenger, relasjoner, avhengigheter eller dysfunksjonaliteter. Hensikten er å se hvordan samfunnsutfordringene er knyttet sammen, og stille riktig diagnose på problemet som har oppstått over tid.

Zoom ut og Zoom inn

Ved å zoome ut, og samles rundt gigamapen, kan beslutningstakere, fagmiljøer og berørte grupper diskutere det helhetlige bildet. De involverte kan sammen undre, spørre og resonnere rundt årsaker og virkninger, og i fellesskap vurdere endringer i systemet. På samme måte er det mulig å zoome inn på enkeltområder for å gå i dybden og utforske underliggende systemer eller problemområder.

I partnerskap for radikal innovasjon er vi i gang med å utvikle gigamap for våre prioriterte samfunnsutfordringer; Den demografiske utvikling og Ungt utenforskap. Målet er å zoome ut for å se etter mønstre og sammenhenger som tidligere ikke har vært på radaren, og zoome inn og utforske enkeltområder gjennom et sett av innovasjonsprosjekter.

Lenkeblokk Icon Systemorientert design Lenkeblokk Icon Birger Sevaldson