Det innebærer også at velferdsteknologi må vurderes på lik linje med andre tjenester ved vurdering og tildeling av tjenester.

Lenkeblokk Icon Kartlegging og tildeling av tjenester med velferdsteknologi

Formål

Implementering av velferdsteknologi handler for det meste om kulturendring. Det krever at man setter fokus på egenmestring fremfor kompenserende tjenester, og det krever tverrfaglig samarbeid ved vurdering av brukerbehov. Dette forutsetter at det legges til rette for brukermedvirkning når tjenester skal tildeles, og at det er tett dialog mellom de ulike tjenestene i kommunen (typisk hjemmetjeneste, forvaltningsenhet, ergo-/fysioterapitjeneste mm).

Brukernes behov

Velferdsteknologi har potensial til å effektivisere helsetjenesten slik at det kan ytes mer helsehjelp innenfor de samme økonomiske rammene som tidligere. En av de viktigste faktorene for å lykkes med dette er god kartlegging slik at rett teknologi blir tildelt rett bruker. Med andre ord må brukerne havne i sentrum.
Det er viktig å finne den teknologien som passer til brukerens behov, og ikke lete frem egenskaper ved brukeren som kan tilpasses de ulike teknologiene. Det er helt avgjørende for å oppnå målet om egenmestring og hverdagsrehabilitering. Nettopp derfor er det viktig at rutinene for kartlegging tildeling er på plass.

Innsatsgruppe

Flere av de regionale prosjektene har pekt på arbeidsprosesser knyttet til kartlegging og tildeling som utfordrende. Derfor har Nasjonalt velferdsteknologiprogram samlet erfaringer fra kommuner som allerede har implementert velferdsteknologi og jobbet med kulturendring. Arbeidet med kartlegging og tildeling av tjenester med fokus på velferdsteknologi er gjort i samarbeid med innsatsgruppe bestående av:

  • Annette Skogstad, Bodø kommune
  • Cathrine Amundsen, Randaberg kommune
  • Elin Eikemo, Masfjorden kommune
  • Elin Ingeborg Tørisen Sletvold, Bærum kommune
  • Ine Holdt, Trysil kommune
  • Kjell-Olav Bondevik, Luster kommune
  • Mari Nordin Hustveit, Kongsberg kommune
  • Sina Spintzyk Gjellum, Sigdal kommune
  • Solveig Kyrvestad, Valle kommune
  • Kristin Standal, KS