I komplekse prosjekter som handler om tjenesteinnovasjon kan InnoMed gi gratis rådgivning til ditt prosjekt. Dette tilbudet kan kommunen søke på fire ganger årlig. Neste søknadsfrist er 3. september.

Lenkeblokk Icon Søk om midler her

Se filmen under for å høre mer om InnoMed og tilbudet, eller gå inn på hjemmesidene til InnoMed.

Lenkeblokk Icon Video: Prosessveiledning med InnoMed

Hva er InnoMed?

InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet tjenesteinnovasjon i helsesektoren, og eies og drives av de fire regionale helseforetakene og KS. PA Consulting har avtale om drift av InnoMeds sekretariat, hjemmeside og innovasjonsrådgivere.

InnoMed benytter fire virkemidler i arbeidet med tjenesteinnovasjon:

  • Prosessveiledning til kommuner og sykehus for å overføre kunnskap om tjenesteinnovasjon til prosjekter.
  • Erfaringsdeling gjennom lett tilgjengelige digitale kanaler på innomed.no, Facebook og LinkedIn.
  • Utarbeidelse og deling av rammeverk og metoder, eksempelvis veiviser til videokommunikasjon.
  • Kobling av aktører slik at prosjekter kan bygge på hverandres erfaringer.

​InnoMed  jobber fokusert innen satsningsområdene digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus, og fokuserer på å spre kunnskap og erfaring om innovasjoner og gode prosjekter for tjenester rettet mot barn og unge, personer med kroniske lidelser personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, og  skrøpelige eldre.

InnoMed skal først og fremst fokusere på tjenesteinnovasjon i skjæringspunktet mellom kommuner og sykehus. Dette betyr at InnoMed prioriterer å jobbe med samhandlingsprosjekter.

Lang erfaring

InnoMeds innovasjonsrådgivere har lang erfaring fra arbeid med tjenesteinnovasjon i kommuner og på sykehus. I dag støtter rådgiverne blant annet kommunene på Agder med utprøving av digital hjemmeoppfølging, og Oslo Universitetssykehus og kommuner i nedslagsfeltet med å ta i bruk nye behandlingslinjer for barn med hjerneskade. Kommuner og helseforetak som har fått hjelp,  peker på at kunnskapen InnoMed har bidratt med inn i prosjektet, har vært viktig for å sikre at brukerens faktiske behov blir ivaretatt. Støtten har gitt dem innsikt i nyttige erfaringer og verktøy, som har hjulpet dem med å strukturere og prioritere aktiviteter i prosjektet.

InnoMed sine rådgivere vil gi dere veiledning i alt fra innsiktsarbeid, tjenestedesign, arbeid med gevinstrealisering og forankring i komplekse prosjekter.