På oppdrag for Helsedirektoratet har SINTEF gjennom flere år gjennomført IS-24/8-kartleggingen som gir en oversikt over kommunenes psykisk helse- og rusarbeid. Kartleggingen har blitt publisert i en årlig skriftlig rapport (pdf). Flere av resultatene inngår nå i tillegg som visninger i Ressursportalen. Dette skal bidra til at resultatene blir lettere tilgjengelig og mer brukervennlige for aktører som benytter denne statistikken til ulike formål.

Ressursportalen er utviklet av Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med kommuner og andre aktører, og inneholder styringsinformasjon i form av statistikk, analyse- og metodeverktøy for landets kommuner. Visningene som bygger på IS-24/8-kartleggingen inkluderer informasjon om psykisk helse- og rusarbeid i kommunene knyttet til årsverk, rekrutteringsproblemer, boligsituasjonen, omfang av henvendelser, brukermedvirkning, arbeid knyttet til eldre og barn/unge, samt kompetansehevende tiltak.

Resultatene som vises er fra kartleggingen i 2022, i tillegg til en tidsserie på resultatene som omhandler årsverk. Resultatene vises på kommune- og fylkesnivå, bydelsnivå for Oslo, og nasjonalt nivå. I de grafiske fremstillingene er det lagt vekt på muligheter for å kunne gjøre relevante sammenligninger, og raskt få et overblikk over resultater i ønskede områder gjennom ulike kartvisninger.