Bakgrunnen for at Ørland kommune innførte "Hva er viktig for deg"-grupper var bekymringsmeldinger fra elever om konflikter og fra ansatte som brukte mye tid på konflikthåndtering. Nylig delte kommunen sine erfaringer med metoden "Hva er viktig for deg" med resten av nettverket. Etablering av gruppene er del av kommunens flerfaglige innsats for å bedre det psykososiale miljøet blant barn og unge.

I kommunen hadde de ansatte tro på en universell metode for å nå alle elevene. Ansatte ved skolen, og i helse- og familietjenesten, fikk en presentasjon av metoden i fellesskap. Idéen ble dermed forankret i skoleledelsen, hos alle lærere ved trinnet og blant elevene og foreldrene.  Ledelsen i helse- og familietjenesten var også positive. Oppstart av "Hva er viktig for deg"-grupper ble en realitet vinteren 2017.  

Barn og unge er ekspert på seg selv, mens vi som ansatte er eksperter på de tjenestene vi kan gi. Ungdommen var derfor viktige premissleverandører for hvordan gruppene skulle organiseres. Innholdet i gruppesamlingene tilpasses de enkelte gruppene i samarbeid med elever og lærere, og inneholder øvelser og drøftinger rundt tema som: Hvordan oppnå og ivareta fellesskapsfølelsen, endre samhandlingsmønster, jobbe praktisk med samhandlingsøvelser, hvem bestemmer over oss, hva skjer mellom oss i sosiale situasjoner, respekt mm. Dette er øvelser med mål om økt bevissthet i hva en selv tenker, altså spørsmål om hva betyr dette for meg og hva er viktig for meg.

I gruppene tar elevene også opp det de synes er vanskelig og ting som gjør at de ikke har det bra. Gruppene blir en arena for å lære om livsmestring, - om hva de tenker og gjør i ulike situasjoner.  Elevenes brukermedvirkning ivaretas på hver samling der de gir tilbakemelding om nytteverdi for seg selv og hvor de kan komme med forslag til endringer.  Lærernes medvirkning sikres gjennom tett dialog med ungdomslosen, og ved at de bidrar med tema til gruppesamlingene basert på hva som foregår i klassen og på klassetrinnet.

Gruppene er en rekrutteringsarena både for individuelle samtaler og for andre grupper.  Gjennom "Hva er viktig for deg"- gruppene har kommunen fått kjennskap til flere ungdommer som sliter, og kommunen kan dermed komme tidligere inn med innsats.  

Gruppene er ledet av en ungdomslos. Ungdomslosen har hovedansvar for planlegging, gjennomføring og etterarbeid med gruppene, og det er losen som gjennom gruppene kan fange det opp når ungdommer har det vanskelig. Ungdomslosens hovedrolle er å være tilgjengelig for ungdommene når de har behov for hjelp og samtaler. Hun nyter stor tillit blant ungdommen og det er henne de velger å oppsøke når de trenger noe. Ungdomslosen har god kjennskap til ungdommens behov gjennom "Hva er viktig for deg"-gruppene. Mange søker derfor veiledning hos henne enten det er i individuelle saker eller på systemnivå fra samarbeidene tjenester.

I løpet av deltakelsen i læringsnettverket har kommunen også etablert et innsatsteam i helse- og familietjenesten som skal sikre tidlig innsats og samhandling.  Systemisk grunnforståelse og familiefokus er grunnsteiner i innsatsteamet.

Du kan lese mer om innsatsteamet i Ørland kommune, formål, mandat og roller, på lenken nedenfor.

Øvre Eiker kommune har også etablert formelle samarbeidsarenaer for barn og unge. Lenken til deres nettsider med informasjon om dette finner du nedenfor.