Rapporten handler om hvordan vi kan skape en bedre samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten på feltet rus og psykisk helse. For skal pasientene få et best mulig tilbud må behandlingsapparatet være samkjørt. Det kan utfordre dagens modell.

-Vi får til samhandling på tross av de juridiske og økonomiske rammebetingelsene, ikke på grunn av dem, konkluderer Olav Elvemo, KS' fagansvarlig for prosjektet.

Cathrine og Bjørns historier
I Rogaland jobber kommunene og spesialisthelsetjenesten tett sammen. Det nesten sømløse samarbeidet redder personer fra å gå til grunne. I filmen kan du se hvor viktig dette har vært for Cathrine og Bjørn, som begge sliter med rus og har alvorlige psykiske lidelser.

Fylkesmannen til stede
Magnhild Meltveit Kleppa, fylkesmann i Rogaland, var til stede under lanseringen av FoU-rapporten. Hun berømmet KS for engasjementet på feltet og samspillet med kommunene, og presiserte at rapporten var både velskrevet og lettlest.

Samtidig minnet hun om endringene som har skjedd siden hun var sosialminister for 20 år siden. Den gangen lå rusfeltet under sosialministeren, mens helseminsteren hadde ansvaret for psykisk helse. Og erfaringskonsulenter var det ingen som hadde hørt snakk om.

- Det var utenkelig med erfaringskonsulenter på den tiden. Det var så vidt vi av og til kunne invitere noen med erfaring inn på kontoret for å lytte litt til dem, fortalte Kleppa.

Fylkesmann i Stavanger, Magnhild Meltveit Kleppa, under lanseringen av FoU-rapporten om samhandling innen rus og psykisk helse. Foto: Marianne Bakjsøberg, KS.

Mer ansvar, men ikke flere ressurser
Det delte ansvaret mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten praktiseres ulikt, viser FoU-rapporten. Særlig utfordrende er det at kommunene må hjelpe personer med sammensatte behov og som heller ville være tjent med et mer spesialisert tilbud.

- Vi opplever en dreining mot at kommunene skal ta mer ansvar, uten at de har fått styrket sine ressurser i tilstrekkelig grad, sier Elvemo.

Han mener også at spesialisthelsetjenesten har for mye makt.

- Kommunale tjenester og spesialisthelsetjeneste har ulike faglige ståsteder og tilnærminger, som gjør samhandling vanskelig. Kommunene opplever at det er ulikt maktforhold mellom stat og kommune. Definisjonsmakten ligger i for stor grad i spesialisthelsetjenesten og det hindrer at brukere får tjenester når de trenger det, der de trenger det,  sier Elvemo.

Felles verdier på tvers av nivåer
Det er viktig med felles verdier blant ledelse og ansatte på tvers av nivåer, viser rapporten. I dag er det stor distanse mellom nivåene og det hindrer en god og velfungerende samhandling. 

- Vi må satse på felles kompetanseutvikling, sier Ottar Ness, en av forskerne bak rapporten. Og vi må forankre samhandling i ledelsen i spesialisthelsetjenesten og kommunene. Samhandling er et lederansvar, poengterer han.

Forskerne bak rapporten peker på at takstsystemet i spesialisthelsetjenesten i for liten grad stimulerer til samhandling og oppsøkende virksomhet.