- Både statlige myndigheter og kommunesektoren har en felles interesse i at gjennomføring av straff og integrering i samfunnet etter straff skal skje på en slik måte at det forebygger ny kriminalitet. Vi er derfor veldig fornøyde med å ha fått på plass denne avtalen med regjeringen, sier Gunn Marit Helgesen.

Torsdag 10. januar signerte KS' styreleder og justis- beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara en avtale mellom regjeringen og KS om samarbeid ved løslatelse etter straffegjennomføring i fengsel.

Formålet med samarbeidsavtalen er tredelt:
- Å forebygge kriminalitet og å hindre utenforskap
- Å styrke samhandlingen mellom staten og kommunene
- Å støtte lokalt samarbeid

Skal forebygge
Mennesker som gjennomfører straff i fengsel er ikke en ensartet gruppe. Mange har rusproblemer, svak tilknytning til arbeidslivet og boligmarkedet, og mangler et sosialt nettverk som støtter opp under en utvikling mot et liv uten kriminalitet. Når innsatte skal løslates, kan det derfor være avgjørende at løslatelsen er godt forberedt. Forberedelse til løslatelse krever derfor et godt samarbeid mellom kriminalomsorgen, fylkeskommunene, kommunene og brukerne.

De avtalefestede samarbeidsområdene er formulert etter et dialogmøte med fem utvalgte kommuner (Halden, Alstahaug, Hamar, Bærum, Oslo og Trondheim). Kommunene er enige om at samarbeidet mellom staten og kommunene må styrkes, og at en avtale på politisk nivå er et positivt bidrag til de nasjonale rammene for arbeidet med oppfølging etter løslatelse.

Samarbeidsområdene er:
Kvalitetsutvikling i tilbakeføringsarbeidet og fremme sømløse overganger fra straffegjennomføring til et liv i frihet

  • Dempe risiko for tilbakefall til kriminalitet ved at ansvarsforhold avklares i god tid før løslatelse
  • Kunnskaps- og tjenesteutvikling for å forebygge ny kriminalitet etter straffegjennomføring
  • Spre kunnskap om gode erfaringer i kommunene og kriminalomsorgen fra tilbakeføringsarbeidet