Yngre leger foretrekker stadig oftere å være ansatt. For kommunene betyr det at fastlegehjemler i næringsdrift må gjøres om til faste stillinger for å kunne tiltrekke seg søkere.

IPSOS har på oppdrag av KS innhentet tall for 2020 om kommunal kompensasjon til fratredende næringsdrivende fastleger. Det foreligger data fra 32 kommuner, som til sammen har innløst/overdratt 72 hjemler.

Oversikt kommunal kompensasjon til avtroppende lege

 

Rad

Prisintervall

(tall i hele 1000)

Innbyggere i kommunen

(gj.snitt)

Kommuner, andel (N=32)

 

Gjennomsnitt per hjemmel

Hjemler, andel (N=72)

 

1

0 – 500’

18 455

59 (19)

258’

57 (41)

2

501’ – 900’

14 812

31 (10)

720’

31 (22)

3

901’ og over

7 400

10 (3)

Ikke beregnet

12 (9)

Flertallet (59 prosent) av kommunene har i gjennomsnitt kompensert avtroppende lege med 258 000. Gjennomsnittlig innbyggertall i disse kommunene er på 18 455, men variasjonen er stor. Den minste har under 3 000 innbyggere, mens den største har mer enn 50 000. De fleste kommunene i denne gruppa har imidlertid flere enn 10 000 innbyggere, og de er mellomsentrale.

Andre rad i tabellen viser at litt under en tredel av kommunene har kompensert avtroppende lege med mellom 501’ og 900’.  Gjennomsnittlig innbyggertall er på nærmere 15 000. Flertallet av kommunene regnes som mellomsentrale.

Rad 3 viser at til sammen tre kommuner har oppgitt å ha betalt 901’ eller mer til avtroppende lege. Med så få observasjoner blir gjennomsnittsberegninger usikre.

I datamaterialet finner vi ikke tydelige sammenhenger mellom innbyggertall, sentralitet og pris.

Listelengden til den avtroppende legen og eventuell grad av kommunal subsidiering er i tillegg ukjent. Gjennom intervjuer med kommuner som har erfaring med overdragelser vet vi imidlertid at dagens markedssituasjon blir tatt i betraktning. Kommunene har vurdert hva som er riktig pris, basert på den konkrete situasjonen, hvilke budsjetter som er tilgjengelige og hva legene selv betalte for hjemmelen. Når det ikke er noen reell konkurranse om hjemmelen gjenspeiles det i kompensasjonen til den avtroppende legen.

Data er hentet fra følgende to rapporter:
IPSOS: Innløsning/overdragelse av fastlegehjemler 2021

IPSOS og SA: Variasjoner i finansiering av fastlegeordningen – tredje oppfølgingsundersøkelse