Gjennom å bistå kommunene skal ALIS-kontorene bidra til rekruttering og tilrettelegging for spesialisering og til trygghet for legen gjennom spesialiseringsløpet. Målet er å redusere terskelen for å starte i spesialisering i allmennmedisin og/eller å gå inn i allmennmedisin virksomhet.

Ny spesialistutdanning er i seg selv et rekrutteringstiltak. Alle kommuner med ALIS skal kunne tilby forutsigbare utdanningsløp med veiledning, supervisjon og læringsaktiviteter. ALIS-kontorene skal rådgi og bistå kommunene i planlegging, etablering og oppfølging av utdanningen.

For kommuner med rekrutteringsutfordringer kan det være behov for å tilby mer tilrettelegging enn det legen har krav på etter spesialistforskriften og kompetanseforskriften. ALIS-kontorene skal bistå og rådgi kommunene i arbeidet med ALIS-avtaler. Med ALIS-avtale menes avtale mellom kommune og ALIS om særskilte rekrutteringstiltak, som går utover, og kommer i tillegg til, plikter og rettigheter som følger av spesialistforskriften. ALIS kan være i privat næringsdrift eller ansatt i kommunen.

Se hele mandatet