Enkelte av tiltakene i planen er kortsiktige og har som sitt primære formål å rekruttere leger til fastlegeordningen og beholde leger som arbeider som fastleger i dag. Andre tiltak i planen er langsiktige, strekker seg over flere år og har som formål å sørge for gode allmennlegetjenester til alle innbyggere fremover i tid.

Regjeringen vil over planperioden frem til 2024 fremme forslag om å styrke allmennlegetjenesten med 1,6 mrd. kroner sammenlignet med Saldert budsjett i 2020.

Planen opererer med kortsiktige tiltak som skal innføres raskt, i 2020 og 2021. De langsiktige tiltakene vil bli innført over en lengre periode, det vil si de neste åtte til ti årene. I arbeidet med handlingsplanen har departementet samarbeidet tett med partene gjennom trepartssamarbeidet. Partene har sammen bestilt flere utredninger som har bidratt til å belyse både utfordringsbildet og som peker på mulige tiltak.

Les mer her: Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024